Junnikkala

Junnikkala on vahvasti vientivetoinen puunjalostusyhtiö, jolla on takanaan jo yli 60-vuotinen historia. Kasvavaan kysyntään vastatakseen pohjanmaalainen Junnikkala rakentaa nykyisiä kahta tuotantolaitostaan täydentävän uuden, modernin sahatavaratehtaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Lokakuussa 2021 Junnikkala ja Pinja käynnistivät yhteisen tuotannon simulointiin liittyvän hankkeen, jossa tulevasta sahasta rakennettiin digitaalinen kaksonen ja varmistettiin ennalta muun muassa sahan syötön ja kuivaamoiden kapasiteettien riittävyys.

Yhteistyöstä lyhyesti

Junnikkalan Oulun-sahan suunnitteluhanke käynnistyy

Junnikkala ja Pinja aloittivat yhteishankkeen vuonna 2021. Päätavoitteena oli hankkia simuloinnin keinoin vastauksia sahainvestoinnin, sahan rakennustyön sekä tuotannon tehokkaan pyörittämisen ydinkysymyksiin. 

Pinjan rakentaa Junnikkalalle digitaalisen kaksosen

Yhteisen suunnittelu- ja määrittelyvaiheen jälkeen Pinja rakensi Junnikkalalle Oulun uutta sahaa vastaavan digitaalisen kaksosen. Junnikkala toimitti Pinjalle työssä tarvittavat lähtötiedot, ja matkan varrella lisätietoja vaihdettiin ja työn edistymää seurattiin viikoittaisissa palavereissa.

Tuotannon simulointi auttaa varmistamaan ennalta optimaalisen kapasiteetin

Pilvipohjainen ratkaisu luovutettiin Junnikkalan käyttöön keväällä 2022. Junnikkalan henkilöstö sai näin pääsyn käyttämään itse digitaalista kaksosta, tekemään erilaisia koeajoja ja simuloimaan sahan kokonaistoimintaa ennalta. Tuotannon simuloinnista saatuja tuloksia hyödynnetään muun muassa koneiden ja varastojen optimaalisen kapasiteetin varmistamiseen sekä pullonkaulojen käsittelyyn.

Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Me kerromme Pinjalle ongelman, jonka Pinja purkaa osiin ja ratkaisee.

Janne Pyy, tuotantojohtaja, Junnikkala Oy

Digitaalinen kaksonen tuottaa vastaukset ydinkysymyksiin jo ennalta

Perinteikäs, Kalajoelta lähtöisin oleva puunjalostusyhtiö Junnikkala Oy valmistelee parhaillaan historiansa mittavinta investointia. Ouluun rakennettavan uuden sahayksikön investoinnin arvo on 70 miljoonan euron luokkaa. Entuudestaan Junnikkalalla on tuotantolaitokset Kalajoella ja Oulaisissa.

Ouluun rakennettavan sahan myötä yhtiön kokonaistuotantomäärä nousee 750 000 kuutioon saha- ja höylätavaraa. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan nousevan investoinnin jälkeen 250 miljoonaan euroon vuodessa.

Koska merkittävään investointiin liittyy monien kauaskantoisten päätösten tekemistä ja tuntuvia kustannuskysymyksiä, Junnikkala halusi hankkia päätöksentekonsa pohjaksi luotettavaa, ennalta varmistettua tietoa. Junnikkala ja Pinja aloittivat simulointiin liittyvän yhteistyön lokakuussa 2021, jossa sahayhtiölle rakennettiin Oulun tulevaa tuotantolaitosta vastaava digitaalinen kaksonen.

– Valitsimme kumppaniksemme Pinjan, sillä heillä oli aiempaa näyttöä vastaavanlaisista, moderneista hankkeista. Meillä oli myös aiempaa kokemusta yhteistyöstä Pinjan kanssa, käytämme muun muassa Forest by Pinja -toiminnanohjausjärjestelmää, Junnikkalan tuotantojohtaja Janne Pyy toteaa.

Digitaalisen kaksosen avulla haluttiin saada ennalta vastauksia useisiin tärkeisiin kysymyksiin, kuten tukkikentän riittävyyteen, sahan tehokkuuteen sekä tuore- ja kuivavarastopaikkojen riittävyyteen. Saatujen tulosten pohjalta Junnikkala pystyy tekemään datapohjaisia päätöksiä rakennettavan sahalaitoksen suhteen.

– Halusimme simuloida ennalta tulevan sahan kokonaistuotantoa ja varmistaa esimerkiksi sahan syötön ja kuivaamoiden kapasiteetit. Ja hakemamme vastaukset kyllä saatiinkin, Pyy toteaa.

Rakennussuunnitelman lisäksi tulokset auttavat suunnittelemaan liiketoimintaa jatkossa myös muilta osin, ja sitä hyödynnetään tuotannonsuunnittelun tehokkaana työkaluna. Kun tiedetään esimerkiksi ennalta tuotannosta saatavien, valmiiden tuotepakettien lukumäärä viikossa, pystytään suunnittelemaan paremmin ennalta myös satamalähetyksiä. Uuden sahan tuotannosta arviolta 90 % menee vientiin Oulun ja muiden lähialueen satamien kautta, kaikkiaan noin 50 maahan.

Lisäksi digitaalisen kaksosen avulla voidaan huomioida paremmin sahatoiminnan sivutuotteet, kuten hake, puru ja kuori. 

– Koko prosessi Pinjan kanssa sujui varsin kivuttomasti. Toimitimme työn pohjaksi lähtötiedot, jotka perustuivat kahden nykyisen tuotantolaitoksemme toimintaan. Matkan varrella toimitimme lisätietoa tarpeen mukaan, ja kävimme hankkeen etenemistä läpi yhteisissä viikoittaisissa palavereissa. Pinjan toteutti hankkeen sovitussa aikataulussa, Pyy kertoo.

Uuden sahan maanrakennusvaihe käynnistyy Oulussa jo kevään 2022 aikana, ja rakennustyö valmistuu vuodenvaihteessa 2023−2024. Täyteen tuotantokäyttöön saha otetaan keväällä 2024.

Laatu, toimintavarmuus ja vastuullisuus

Junnikkalan tyypillistä asiakaskuntaa ovat muun muassa talotehtaat ja tukkuliikkeet, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Viennissä maantieteellisesti tärkeitä alueita ovat muun muassa Japani, Pohjois-Afrikka, Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia. Tällä hetkellä vientiin menee noin 60−70 % tuotannosta, ja Oulun-sahan myötä lukema nousee entisestään. 

Junnikkalan asiakkaille keskeisiä asioita sahatavaratoimittajassa ovat ennen kaikkea laatu ja toimitusvarmuus. Junnikkala tunnetaan korkeasta laadustaan myös ulkomailla, esimerkiksi Japanissa yhtiö on pysynyt kauppahuoneiden kyselyssä jo useiden vuosien ajan rakennuskäyttöön otollisten liimapuupalkkien toimittajalistauksessa kolmen parhaan joukossa. 

Digitaalisen kaksosen myötä Junnikkala pääsee simuloimaan erilaisia ajoja haluamillaan parametreillä, esimerkiksi eri tukkimäärillä sekä erilaisilla kuivausajoilla, vuorojärjestelmillä ja tuotteiden kuivaamoreitityksillä. Näin varmistetaan tuotannon tehokkuus ja pystytään myös kertomaan toimitusajat hyvällä tarkkuudella asiakkaille.

– Myös vastuullisuus kulkee mukana käytännössä kaikessa toiminnassamme. Mietimme kaikissa vaiheissa hiilijalanjälkeä, toimitamme sivutuotteita eteenpäin hyödynnettäväksi ja myös pakkauskääreissä painotamme ekologisia vaihtoehtoja, Janne Pyy kertoo.

Yhteistyö Pinjan kanssa tähtää osaltaan siihen, että Junnikkalan asiakkaiden arvostamat asiat pysyvät korkealla tasolla jatkossakin ja että niitä pystytään myös entisestään parantamaan. 

– Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Me kerromme Pinjalle ongelman, jonka Pinja purkaa osiin ja ratkaisee.

Kuvat @ Creamedia

Junnikkala pähkinänkuoressa

1960 Ismo Junnikkala perusti yrityksen Kalajoelle

350 000 m3 uuden sahan vuosittainen tuotantovolyymi

n. 50 maahan vientiä uudelta Oulun sahalta

270 uutta työpaikkaa Pohjanmaalle sahan myötä

Tutustu menestystarinan palveluihin

Simulointi

Simulointi on ketterä ja suoraviivainen tapa tehdä nopeita kokeiluja virtuaalimaailmassa ennen tosielämän tuotantoon siirtymistä.

Forest by Pinja

Forest by Pinja mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan, reaaliaikaisen korjuu- ja kuljetuslogistiikan sekä toimitettavan puun kustannusten, volyymien ja tuottojen reaaliaikaisen seurannan.

Asiakkaiden kokemuksia

Metsä Fibre

Pinjan ja Metsä Fibren yhdessä toteuttamalla simulointiprojektilla varmistettiin, että uuden sahan pohjaratkaisu ja työnkulku mahdollistavat kuivaamossa tarvittavat läpimenovolyymit.

Versowood

Kaikkien sahakonserni Versowoodin koneiden tiedot ja kunnossapitotoimet päivittyvät reaaliajassa Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmään.

KGN Tool

Pinjan Lean-koulutus auttoi KGN Toolia pääsemään eroon turhasta työstä sekä lisäsi keskinäistä vuorovaikutusta ja avoimuutta.