Pinja toimii tietovarastoinnin ja raportoinnin kehitys- ja koulutuskumppanina HUSille. Toteutettava tietovarastointiratkaisu on toimialallaan Euroopan kolmanneksi suurin, ja kattaa terveydenhoitoon ja erikoissairaanhoitoon liittyvän datan lisäksi myös talous- ja HR-dataa sekä erikoisalojen toiminnanohjaukseen liittyviä kokonaisuuksia. Kehitystyön päätavoitteena on ollut muodostaa selkeämpi ja kattavampi kokonaiskuva HUSin ja sen eri yksikköjen toiminnasta sekä mahdollistaa tietoon pohjautuva päätöksenteko monella eri tasolla organisaation sisällä. Toteutettava tietovarastoinnin ratkaisu tulee syrjäyttämään kokonaan HUSin olemassa olevan järjestelmän.

Yhteiskunnallisesti merkittävä ja laaja hanke on tarjonnut Pinjalle innostavia haasteita ja mahdollisuuksia. “Hankkeen parissa pääsemme käyttämään moderneimpia työkaluja Microsoft Power BI:n ja Azuren saralla. Tässä ollaan täysin teknologian aallonharjalla. Lisäksi työskentely terveydenhuollon raportoinnin parissa on erittäin merkityksellistä, sillä yhdessä kehittämiemme raporttien pohjalta tehdään meidän kaikkien terveyteen liittyviä päätöksiä”, kuvailee Pinjan BI-asiantuntija Pasi Era.

HUSille rakennetaan aidosti käyttäjälähtöistä raportointiratkaisua

HUSin hallinnoima tietomäärä on kaikkineen valtava ja järjestelmät ovat massiivisia. Käyttäjiä ja erilaisia käyttäjäryhmiä on paljon, tietoa kerätään useista eri lähteistä tietoaltaan kautta ja käytössä on samaan aikaan monenlaisia tietojärjestelmiä niin organisaationlaajuiseen kuin erikoistuneeseenkin käyttöön. Onnistumisen näkökulmasta avainasemassa on modernien työkalujen lisäksi tiivis yhteistyö sekä hyvät, ketterät toimintamallit BI-tekemisessä. Huolellisella organisoinnilla ja priorisoinnilla on ollut myös tärkeä merkitys. 

Olennaista on, että ratkaisuja on lähdetty rakentamaan käyttäjälähtöisesti, aidon tarpeen pohjalta. Pinjan toimintamallina on aloittaa projektit aina selkeällä määrittelyllä, jonka tarkoituksena on kirkastaa asiakkaan haasteet, tarpeet ja tavoitteet. Tässä vaiheessa pohdintaa ei rajoiteta lähdejärjestelmillä tai teknisen toteutuksen yksityiskohdilla, vaan tärkeintä on tunnistaa, millaiset raportit toimivat ja tuottavat lisäarvoa arjessa. 

Määrittelyn jälkeenkin yhteistyötä tehdään tiiviisti ja asiakasta kuunnellaan tarkasti työn jokaisessa vaiheessa. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun ratkaisua työstetään yhtenä moniammatillisena tiiminä Pinjan sekä asiakkaan kesken. Näin on tehty myös HUSin kanssa. “Yhteistyö HUSin kanssa on ollut erittäin sujuvaa ja välitöntä. HUSilla on sitouduttu kehityshankkeeseen aivan mahtavasti, mikä onkin ollut hankkeen onnistumisen kannalta merkittävä tekijä. Asiakkaan kontekstiosaamisen ja Pinjan BI-osaamisen yhteensovittaminen on keskeinen osa siinä, että raporteista tulee loppukäyttäjille aidosti hyödyllisiä, helposti ymmärrettäviä ja arjen toimintaa johtavia”, Pasi Era summaa.

Ketterä kehitys ohjaa Pinjan BI-tekemistä

Pinjalla BI-ratkaisuja tehdään ohjelmistokehityksen puoleltakin tutuksi tulleella ketterän kehityksen mallilla. Scrum-menetelmän säännölliset ja aikataulutetut kohtaamiset ohjaavat tiimin tekemistä sujuvasti myös etätyön aikakautena, jolloin kohtaamisten merkitys on korostunut entisestään. 

Tiimissä, johon kuuluu sekä Pinjan että HUSin asiantuntijat, roolit ja vastuualueet ovat kaikille selkeät. Perinteinen tilaaja-toimittaja -asetelma on toissijainen, sillä tekemistä johdattaa vahva me-henki ja asioita tehdään aidosti yhdessä. Pinjan vahvuus BI-tekemisessä onkin ennen kaikkea oppiva asenne ja halu ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Tätä tukevat vakiintuneet toimintamallit ja laadukas dokumentointi, jotta prosessi on selvä ja myös jälkikäteen jäljitettävä.

Kiinnostuitko?

Lue lisää Pinjan ja HUSin yhteistyöstä: Pinja kehittää Euroopan suurimpiin kuuluvaa terveydenhuoltoalan tietovarastoratkaisua HUSille ja HUS sai leikkaussalitoiminnastaan kokonaiskuvan Pinjan BI- ja raportointikumppanuuden avulla tai tutustu Pinjan Business Intelligence -palveluihin.