Lean konsultointi- ja koulutuspalvelut tuotannon tehostamiseen

Tuotannon kehittämiseen ja tehostamiseen.

Lean-ajattelu tehostaa tuotantoa ja parantaa tuottavuutta

Lean-ajatusmallin tavoitteena on parantaa yrityksen tuottavuutta sekä luoda asiakkaalle parasta mahdollista arvoa. Tuottavuutta ei kuitenkaan paranneta nopeuttamalla työtahtia, vaan poistamalla erilaisia turhia ja tuottamattomia toimintoja valmistusprosessista. Parhaimmillaan lean-mallin tuomat hyödyt ovat varsin konkreettisia: odotusajat lyhenevät, virheet vähenevät ja laatu paranee.

Koulutamme asiakkaidemme henkilökuntaa valittujen lean-menetelmien osaajiksi sekä luomme organisaatioon jatkuvan parantamisen mallin, jotta prosessit kehittyvät mahdollisimman tuottaviksi. Asiantuntijoidemme kokemuksen avulla tunnistamme ja nimeämme pullonkauloja sekä kehityspotentiaalia toiminnan parantamiseksi.

Blogi: Lean-filosofian 7+1 tuottamatonta toimintoa

Oletko törmännyt näihin haasteisiin tuotannon kehittämisessä?

Roolit ja vastuut ovat epäselviä

Huolella määritellyt roolit ja vastuut tukevat yrityksen strategiaa sekä auttavat toimimaan asetettujen tavoitteiden ja odotusten mukaisesti.

Projektit venyvät eikä tuloksia saada jalkautettua käytäntöön

Projektin onnistumista mitataan usein sillä, miten hyvin se onnistuu sille asetetuissa tavoitteessa. Pelkkä aikataulussa pysyminen ei kuitenkaan riitä, vaan uudet käytännöt on pysyttävä jalkauttamaan jokapäiväiseen tekemiseen.

Varaston kiertonopeus on liian hidas

Mitä vähemmän käyttöpääomaa yrityksen toimintaan sitoutuu, sitä tehokkaampaa toiminta on ja sitä alhaisempi on yrityksen pääoman kustannus.

Tukitoimintojen vasteajat ovat liian pitkiä

Tiedonkulku eri sidosryhmien välillä on tärkeää tuotantotavoitteen saavuttamiseksi. Tuotannon onnistumisen edellytykset paranevat, kun tuotannon perusprosessit ovat kunnossa.

Leanisti kohti toimivampaa tuotannon arkea

Merkittävä osa Lean-tuotannon periaatteista sopii sovellettavaksi lähestulkoon jokaisessa valmistavan teollisuuden yrityksessä. Useimmiten Lean-ajattelutavan omaksuminen tuotannossa vaatii kuitenkin organisaation sisäisten prosessien perusteellisen läpikäyntiä. Yrityksen oma  henkilöstö on usein kiinni operatiivisessa prosessissa, eikä heillä näin ollen ole aikaa opiskella uusia kehittämismenetelmiä. Valitsemalla ulkopuolisen kumppanin, saadaan henkilöstön oppiminen ja prosessien kehittämistoimet nopeammin käytäntöön.

Muutos kohti Leania tuotantotapaa voi olla vaativa, mutta kokonaistehokkuuden kannalta kannattava polku.

Opas: 4 askelta kohti lean-tuotantoa

Jatkuvan parantamisen malli varmistaa kehityksen ja tuo kilpailuetua

Lean-ajattelun kaksi keskeistä tekijää ovat prosessien jatkuva hiominen karsimalla hukkaa ja keskittymällä arvoa tuottaviin toimintoihin sekä jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen. Jatkuvalla parantamisella tarkoitetaan organisaation prosessien ja suorituskyvyn tarkastelua ja parantamista – koko henkilöstön toimesta.

Päivittäisjohtamisen tavoitteena on Lean-ajattelun mukaisesti seurata tuotannon virtausta ja sujuvuutta. Oleellista on keskittyä tuotannossa tapahtuvien ongelmien ja haasteiden seurantaan sekä niiden juurisyiden ratkaisemiseen. Päivittäisjohtamisen ja systemaattisen ongelmaratkaisun synnyttämän informaatiovirran avulla jatkuvan parantamisen mallin toteuttaminen on mahdollista jokaisella organisaatiotasolla.

Esimerkiksi näitä ongelmia ratkaisemme Lean -menetelmillä:

Tuottavuuden parantaminen

Tuottavuuden parantaminen tehdään poistamalla prosessista yhdessä havaittuja turhia hukkia. Yleisimmät hukat ovat etsimistä, hakemista, liikuttamista ja odottamista. Yleisimpiä pullonkaulavaiheita puolestaan ovat tuotevaihdot linjoilla, värinvaihdot sekä päivän- ja vuoronaloitukset.

Valmistuksen eräkokojen pienentäminen

Mitä kauemmin raaka-aine seisoo varastossa tai tuotantoprosessissa, sitä hitaammaksi varaston kiertonopeus muuttuu. Eräkokoja optimoimalla parannetaan työn tuottavuutta ja sujuvuutta sekä tasapainotetaan varastointia ja sen aiheuttamia kustannuksia. Varaston optimoinnin hyötyjä ovat esimerkiksi pienentyneet pääomakustannukset, pienemmät varastointi- ja käsittelykustannukset, vähentynyt hävikki sekä virheellisten tuotteiden merkityksen pienentyminen.

Kunnossapidon kehittäminen

Kunnossapidon kehittäminen on kestävyyslaji, joka onnistuessaan mahdollistaa siirtymisen kokonaisvaltaiseen ja ennakoivaan kunnossapidon johtamiseen. Kehitystyössä keskeistä on kuvata käytännönläheisesti sekä kunnossapidon nykytilanne ja prosessit että tulevaisuuden tahto- ja tavoitetila. Oikein valituilla kunnossapidon KPI-mittareilla varmistetaan kunnossapidon onnistuminen ja tätä kautta vaikutetaan koko yrityksen tuottavuuden paranemiseen.

Työturvallisuuden kehittäminen

Parhaimmillaan työturvallisuus lisää työn tuottavuutta. Ennakoimalla riskit ja vaaratekijät vältetään vahinkoja ja työtapaturmia. Näin tuottavaan työhön tarvittavia resursseja ei kulu tapaturmien selvittelyyn ja syyllisten etsimiseen. Työnantaja on paitsi vastuussa työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä myös terveys- ja turvallisuusvaarojen arvioinnista, ehkäisystä sekä turvallisuuden kehittämisestä. Siksi työturvallisuuden tulisi olla osa yrityksen päivittäistä toimintaa ja johtamiskulttuuria.

Parhaita käytäntöjä ja moderneja järjestelmäratkaisuja

Valmistava teollisuus on talouden vahva tukijalka ja toisaalta murroksessa digitalisaation aikakaudella. Sarjat pienenevät, vaatimukset kasvavat ja yhä useammin tuotteeseen liitetään palveluja.

Teollisuuden kilpailuvaltteja ovat perinteisesti olleet osaaminen, laatu ja kustannustehokkuus. Digitalisaation ulottuessa myös teollisuuteen, syntyy uusia keinoja menestyä. Tällaisia ovat esimerkiksi nopeus, ketteryys, uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä kyky johtaa muutoksessa.

Tarjoamme asiakkaillemme parhaita käytäntöjä digitalisaation ja johtamismallien yhdistämiseen, arkea helpottavia ohjelmistoratkaisuja sekä ratkaisuja liiketoiminnan haasteisiin.

Lue lisää

MES - tuotannonohjausjärjestelmä

Pinja MES helpottaa tuotannon kokonaisuuden hallintaa kokoamalla tuotannon ohjauksen ja tuotannon tarvitseman tiedon yhteen paikkaan. Lue lisää  >>

Gema – tuotannon tiedonkeruujärjestelmä

Helppo ja kustannustehokas tapa kehittää tuotantoa Lean-periaatteiden mukaisesti. Gema:n avulla osallistat ja motivoit tuotannon operaattorit mukaan kehittämiseen. Lue lisää  >>

iPES – tuotannonsuunnittelu- ja valmistuksenohjausjärjestelmä

Moderni APS-järjestelmä tuotannonsuunnittelun ja toimitusketjun optimointiin. iPES hyödyntää kehittyneitä optimointi- ja simulointiteknologioita ja mahdollistaa skenaarioihin pohjautuvan what-if -simuloinnin. Lue lisää >>

Andon – tuotannon avunpyyntö- ja raportointijärjestelmä

Helppokäyttöinen järjestelmä tuotannon avunpyyntöjen hallintaan. Andon tuo selkeän prosessin häiriötilanteiden sekä avunpyyntöjen käsittelyyn ja auttaa saavuttamaan paremman toimitusvarmuuden. Lue lisää >>

Novi – kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä

Ennakoivan kunnossapidon moderniin hallintaan ja kehittämiseen. Novi digitalisoi kunnossapitoon liittyvää tietoa sekä vastaa kunnossapidon päivittäisjohtamisen tarpeisiin. Lue lisää >>

Kunnossapidon asiantuntijapalvelut

Kehitämme ja tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa koko sen elinkaarella. Helppo ja kustannustehokas tapa kehittää tuotantoa Lean-periaatteiden mukaisesti. Lue lisää >>

Simulointi

Ketterä ja suoraviivainen tapa tehdä nopeita kokeiluja virtuaalimaailmassa ennen tosielämän tuotantoon siirtymistä. Lue lisää >>

Business Intelligence

Tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut toimialasta riippumatta. Lue lisää >>

Asiakkaidemme menestystarinoita:

Betset

Lean-kehityshanke auttoi Betsetiä tehostamaan tuotantoa sekä pienentämään reklamaatiokustannuksia yli 50%.

KGN Tool

Pinjan Lean-koulutus auttoi KGN Toolia pääsemään eroon turhasta työstä sekä lisäsi keskinäistä vuorovaikutusta ja avoimuutta.

Nestor Cables

Yhteistyö Pinjan kanssa innosti Nestor Cablesin toimenpiteisiin – yhdestä kartoituksesta kaikkien tuotantolinjojen tuotevaihtoprosessien arvovirtakartoituksiin.

Pintos

Suomen johtaviin betonirakentamisen tuotetoimittajiin kuuluva Pintos valmistaa Euran ja Lapin tuotantolaitoksissaan muun muassa raudoitusverkkoja, nostolenkkejä, betonivalutarvikkeita sekä kiinnikkeitä – käytännössä…

Junnikkala

Junnikkala on vahvasti vientivetoinen puunjalostusyhtiö, jolla on takanaan jo yli 60-vuotinen historia. Kasvavaan kysyntään vastatakseen pohjanmaalainen Junnikkala rakentaa nykyisiä kahta…

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme