Metsäenergia

Metsäenergia Oy är ett snabbväxande företag inom energivirkesbranschen. Företaget köper och säljer vidare energivirke samt sköter unga skogar för tillväxt. Metsäenergia har en god tillväxttakt och har insett vikten av effektiv datahantering för att utveckla sin verksamhet. Därför tog företaget i bruk Forest by Pinja-systemet 2019.

Kort om samarbetet

Samarbetet börjar

År 2019 införde Metsäenergia Forest by Pinja-systemet som möjliggör helt elektronisk virkeshandel. Syftet var att förbättra datahanteringen och minska mängden manuellt arbete i samband med energivirkeshandeln. I och med introduktionen flyttades data från en tidigare använd Excel-fil till ett omfattande, modulärt system.

Forest by Pinja följer energivirket hela vägen

Forest by Pinja tillgodoser nu alla Metsäenergias ERP-behov i samband med virkesanskaffning, avverkning, logistik, försäljning och rapportering. När uppgifterna väl är registrerade räcker de för virkespartiets hela resa och är tillgängliga i realtid för företagets alla anställda.

Energivirke + effektiv hantering av kedjan = god tillväxtpotential

Metsäenergia ser systemanskaffningen inte bara som en betydande förbättring av den nuvarande situationen, utan också som en investering i framtiden. Företaget kommer att fortsätta öka sin verksamhet och sina årliga volymer avsevärt under de kommande åren. Energivirke erbjuder goda möjligheter till en djärv tillväxt.

När vi jämförde olika program på marknaden var det Pinja som hade den mest heltäckande lösningen. Forest täcker alla de olika stadierna i arbetet.

Laura Hämäläinen, Metsäenergia Meter Oy

En investering i framtiden

Metsäenergia köper energivirke genom rot- och leveransköp och säljer skogsflis som framställts av virket till jordbruk, trädgårdar och små och stora värme- och elkraftverk. Samtidigt förbättrar man skogarnas växtskick genom att restaurera ungskogen.

Metsäenergia har uppnått en god tillväxttakt och 2019 infördes Forest by Pinja-systemet, som nu hanterar företagets behov av verksamhetsstyrning bland annat inom virkesanskaffning, avverkning, logistik, försäljning och rapportering. Tidigare behandlades uppgifterna i en egenutvecklad Excel-fil, som var mycket avancerad och användes för att möta flera olika behov samtidigt. Förutom virkespartier och kartor innehöll filen även information om betalningstransaktioner, förskottsinnehållning till skattemyndigheten och uppgifter för ansökan om stöden.

– I takt med att volymerna och antalet anställda ökar, ökar även vikten av dataflöde och realtidsdata. Vi tog beslutet att överge vårt välbekanta och viktiga Excel-program och gå över till ett system för verksamhetsstyrning. När vi jämförde olika program på marknaden var det Pinja som hade den mest heltäckande lösningen. Forest täcker alla arbetsmomenten och ger oss även uppgifter för virkesköparens årsanmälningar till skattemyndigheten och anmälan om användning av skog till skogscentralen, berättar Laura Hämäläinen, Metsäenergia Meter Oy.

Pinjas lösning gav Metsäenergia en välbehövlig lättnad bland annat vad gäller tidsanvändningen. När uppgifterna väl är registrerade räcker de för virkespartiets hela resa och är tillgängliga i realtid för alla anställda.

Stabila steg framåt

Systeminköpet har varit en investering i framtiden för Metsäenergia, eftersom man har för avsikt att öka den årliga verksamhetsvolymen betydligt under de kommande åren. Redan de tre senaste åren har tillväxttakten varit bra och stabil, runt 30 procent per år.

– På sätt och vis tror jag att vi köpte in Forest-systemet i sista minuten. Vi är inget jätteföretag, men med bara Excel hade vi inte hängt med i tillväxttakten. Det viktigaste för oss är informationsflödet, att det är enkelt att uppdatera informationen och att uppgifterna är tillgängliga för alla samtidigt. En stor lättnad har det också varit att felkänsligheten har minskat. Om man gjorde ett fel när man sparade i Excel ledde det till mycket extraarbete, och att hitta och åtgärda felen var långsamt och jobbigt, berättar Hämäläinen.

Metsäenergia implementerade Forest-systemet i etapper. Man började med avtals- och upphandlingssidan och därefter skogsavverkning, flisning och transport. På två år utökades systemet till att omfatta alla processer på företaget.

– Enligt min mening finns det en bra marknad för Pinjas produkter inom energivirkessektorn. Branschen har nytta av enhetliga system och standarder samt ett enhetligt informationsflöde genom hela kedjan. Det är bra för alla när de olika parterna agerar utifrån samma information, säger Hämäläinen.

Metsäenergia Meter Oy i ett nötskal

30 % Den årliga tillväxten för Metsäenergia under de senaste åren

6 kk - 2,5 vuotta Agringstid vid vägkanten för energivirke

16 000 hehtaaria Områden som ska återställas enbart i en provinsens territorium

2019 Introducerades Forest by Pinja -systemet

Kolla in tjänsterna i framgångsberättelse

Forest by Pinja

Forest by Pinja möjliggör fullständigt elektronisk virkeshandel och uppföljning i realtid av avverknings- och transportlogistik samt kostnader, volymer och avkastning av det levererade virket.

Vill du ha mer information? Kontakt oss!