Simulering

Det går bra för företag som smidigt kan anpassa sig till förändringar

Skapande av scenarion och deras betydelse ökar

Ständiga förändringar är vardag när man har en affärsverksamhet. Genom att snabbt reagera på föränderliga situationer på marknaden, kan man påverka affärsverksamhetens stabilitet och konkurrenskraft. Organisationernas reaktionsförmåga påverkas å sin sida av omsorgsfulla förberedelser inför olika scenarion.

Med hjälp av digitalisering går det också att skapa scenarion smidigt och flexibelt med hjälp av modern teknologi. En konkret metod som används inom industrin är simulering.

Blogg: Simulation involves lean and gemba

Scenarion där gestaltning med simulering är till hjälp:

Ny- eller reparationsinvesteringar, till exempel ändringar av fabrikens layout

Överraskande utmaningar i produktionsprocessen, onödig väntetid och flaskhalsar

Materialflöden och logistikoptimering

Simulering är smidigt utvecklingsarbete

Simulering om något är smidigt utvecklingsarbete – med hjälp av det kan man göra snabba försök virtuellt innan man övergår till den verkliga produktionen. Simulering är i många situationer ett flexiblare, mer förmånligt och enklare sätt att testa saker än att göra det i verkligheten.

Ofta börjar företag utnyttja simulering för något som är kritiskt eller till exempel för att reda ut en flaskhals i produktionen. När fördelarna med simulering kommer fram under projektets gång, vill man ofta utvidga det till andra funktioner. När kunden bestämmer sig för att göra modellen möjlig att underhålla och ständigt uppdaterad så att man snabbt ska få svar på frågor som dyker upp – då är man redan på väg mot en digital tvilling.

Blogg: Manufacturing simulation services

Det lönar sig att utnyttja simulering i bland annat följande situationer:

Produktionen ökar

Produktionens volym ökar betydligt och man vill utreda det nuvarande produktionssystemets struktur, kapacitet och effekterna på materialflödena

En ny produkt

En ny produkt tas i produktion och man behöver utreda i förväg vilka konsekvenser det kommer att ha på produktionens praktiska arrangemang. Behövs det mer av vissa resurser för att produkten ska gå att lägga till i den befintliga tillverkningen på ett smidigt sätt?

Problemlösning

Produktionen ger inte önskad volym, men den exakta orsaken till det är okänd. Det finns ett behov av att utreda en flaskhals i tillverkningsprocessen, och om flaskhalsen åtgärdas, vill man ta reda på vart problemet kan förflytta sig till sedan.

Logistik

När det gäller frågor om logistik och routning vill man till exempel reda ut bästa möjliga färdväg för produktleveranserna, hur man kan optimera hur varorna flyttas i lagret och ta fram rätt produkter i rätt tid, till rätt dörrar på lastningsavdelningen.

En ny plats

Tillräcklig kapacitet i en så kallad greenfield-situation, alltså när produktion inleds på ett nytt ställe. Man vill utreda vilka maskiner det lönar sig att investera i och hur det är vettigt att organisera produktionen för att få bästa möjliga effektivitet.

Simuleringstjänster:

Simulering kan hjälpa till att trygga de önskade volymerna, stöda investeringsbeslut och öka produktionskapaciteten och -effektiviteten. Vi stöder våra kunder i planeringen av produktionsprocesser och produktionskoncept. Vi har också analyserat konsekvenserna av olika typer av produktionsplanering och produktionsstyrningssätt – till exempel vilka effekter mindre partier och sugstyrning ger på de volymer som tillverkas. Vi använder det bästa verktyget på marknaden för simuleringen, programmet AnyLogic.

Fabrikernas interna logistik

Utvecklingen av den interna logistiken kan omfatta bland annat utveckling av produktionens layout, sätten material flyttas och transporteras automatiskt eller manuellt, styrningssätt, plockning eller andra processer. Det är bra att be Pinja om hjälp redan när ändringarna planeras för att uppnå bästa möjliga resultat. Välplanerad intern logistik är avgörande för fabrikens lönsamhet.

Lager och logistikcenter

Planering och optimering av lager och logistikcenter förbättrar produktiviteten. Vi hjälper våra kunder med att till exempel effektivera plockning och dimensionera lagren. Genom simulering kan vi identifiera de bästa alternativen för de olika alternativ som planeras.

Hamnar och sjötrafik

Vi ser till att stora ändringar i hamnterminaler lyckas; vi reder ut i förväg att containerfältet, utrustningen för överföring och lastningens kapacitet är tillräcklig, vi dimensionerar fartygskapaciteten för produktionens råvarubehov och simulerar lotsverksamheten.

Transporter och distribution

Optimering av transporter och distribution kräver expertis och erfarenhet. Genom optimering kan man spara såväl tid och utrustning som bränslekostnader. Med hjälp av Pinjas transportoptimering bidrar inbesparingarna på transporterna tydligt till företagets lönsamhet.

Simulering är intelligent riskhantering

Med hjälp av simulering kan man uppnå betydande inbesparingar på investeringar och förbättra produktionens kapacitet. Genom att utnyttja simulering:

  • Ser man till att man fattar rätt beslut för den planerade investeringen och sparar in på kostnaderna.
  • Ser man med hjälp av olika scenarion till att investeringen fortfarande fungerar om yttre faktorer förändras
  • Hittar man bästa sättet att köra produktionen
  • Underlättar och fördjupar man förståelsen för helheten med hjälp av en virtuell modell
  • Hanterar man riskerna genom att skapa scenarion utifrån olika alternativ

Vill du försöka?

Vi har gjort simuleringsmodeller för våra kunder i flera år. Nu har våra experter skapat en tänkt simuleringsmodell av en cykelfabrik, som alla intresserade kan använda för att lära känna simuleringens värld. Du kan beställa hjul i olika färger, justera modellparametrar med skjutreglage och ta reda på var processflaskhalsar finns och hur man tar bort dem.

Sätt dig i en cykeltillverkares skor och ha kul!

Prova här!

Våra kunders erfarenheter:

Kempower – den digitala tvillingen möjliggjorde produktivitetsprånget

Den digitala tvillingen hjälpte Kempower att simulera olika produktionsscenarier i förväg och fatta produktivitetsförbättrande beslut om produktionsanläggningens layout och resursfördelning.…

Pintos

Pintos är en ledande finländsk leverantör av produkter för betongbyggande och tillverkar bland annat armeringsnät, lyftöglor, gjuttillbehör och fästelement på…

Junnikkala

Junnikkala är ett starkt exportinriktat träförädlingsföretag med en över 60-årig historia. För att möta den växande efterfrågan kommer österbottniska Junnikkala…

Hur kommer jag igång?

Början av simuleringsprojekt omfattar noggrant fastställande tillsammans med kunden.

Våra experter preciserar projektets mål, forskningsfrågor och primärdata och har en aktiv dialog med kunden under projektets gång. Med hjälp av simulerings- och optimeringsmodeller som lämpar sig för olika behov kan vi presentera scenarion och deras inverkan på produktionen.

  • Fastställande av behoven tillsammans med kunden
  • Offert på simulerings- eller lean-projekt
  • Simuleringsprocessen: modellering och validering
  • Scenarion
  • Slutrapport

Reservera ett samtal med vår expert