Once by Pinja

Hanteringssystem för leveranskedjan

Hanteringen av materialflödet säkerställer rätt råvara till rätt plats i rätt tid

Hanteringen av inkommande och utgående materialflöden vid energiföretag och andra företag i kretsloppsekonomin är en flerstegsprocess där flera olika intressenter deltar.

För ett optimalt materialutnyttjande är det viktigt att hela leveranskedjan samarbetar sömlöst och att de data som skapas i processen kommuniceras pålitligt och i realtid mellan de olika intressenterna.

Ladda guide: 6 tips för effektivering av materialmottagning

En bristfälligt hanterad leveranskedja kan identifieras med följande:

Vid rapportering används tiden på scrollning och bläddring I Excel, och informationen är fragmenterad

Störningar och brister i produktionen som beror på att rätt material saknas

Dolda kostnader identifieras inte och det tar tid att korrigera mänskliga misstag

Realtidsinformation är nyckeln till effektiv hantering av leveranskedjan

Informationen som genereras i de olika stadierna av leveranskedjan, såsom ursprung och pris på råvaror, operatörens kapacitet och efterfrågan, samt leveransplaner, bör vara tillgänglig i realtid, bekvämt och pålitligt för alla de olika intressenterna i leveranskedjan, för att kunna förverkliga en effektiv materialhantering. Detta uppnås med ett system för hantering av leveranskedjor som digitaliserar alla nödvändiga data in i ett enda system.

Deltagarna i leveranskedjan inkluderar t.ex.

 • producenter av material
 • säljaren och/eller leverantörer
 • logistikoperatörer
 • användare av material

Funktioner hos materialanvändaren är t.ex.

 • mottagning och bearbetning av material
 • leverans av slutprodukter och/eller biprodukter för vidare användning

Information genererad i de olika faserna av leveranskedjan:

 • mängd, kvalitet och pris på materialet
 • leveransplaner
 • materialets ursprung
 • bearbetningskapacitet och behov hos materialanvändaren
Once by Pinja logo

Once – system för hantering av leveranskedjan

Once är ett webbaserad Saas-affärssystem som används till att hantera beställnings- och leveranskedjor för bl.a. energiproduktionsanläggningar. Once delar informationen som genereras i leveranskedjan i realtid mellan alla involverade intressenter. Systemet kan skalas för hantering av såväl leveranskedjor vid enskilda små företag och för koncernleveranskedjor bestående av flera anläggningar.

Kontroll, uppföljning och rapportering blir snabbare för hela leveranskedjan med Once. Man sparar tid, kraft och pengar.

De viktigaste funktionerna i Once

När Once systemet införas:

Behöver man inte mata in information mer än en gång

Blir hantering av leveranskedjan effektivare och produktiviteten förbättras

Blir den dagliga styrningen effektiv med hjälp av insamlade informationer

Minskas manuellt arbete, mänskliga misstag och dolda kostnader radikalt och resurser frigörs till mera produktivt och relevant arbete

400+ leverantör

1 000 000+ lasthändelser per år

4 000+ transportfordon

100+ fordonsvågar

3 000+ användare

300+ användningsplatser

Elektroniskt transportdokument

Pinjas elektroniska överföringsdokumenttjänst kan integreras i Once-systemet eller implementeras som en fristående applikation. Fördelarna med elektroniska överföringsdokument är bland annat:

 • användarvänlighet
 • spårbarhet
 • möjlighet att arkivera digitalt

Läs mer!

Våra kunder är till exempel:

Våra kunders erfarenheter av Once

Helen – Pionjären inom bioenergi automatiserar hållbarhetsrapporteringen med Pinjas lösning

Samarbetet mellan Helen och Pinja säkerställer att leverans- och produktionskedjan för biomassa tar ansvar för hållbar energiproduktion och att skyldigheterna…

Gasum

"För att lösa detta startade vi ett pilotprojekt med Pinja på en av våra anläggningar och fortsatte därefter mot en…

Oulun Energia

Systemet Once införs för att hantera sorteringsanläggningens materialflöde och rapportering

Oulun Energia

Once by Pinja, som motsvarar Oulun Energias behov, är till hjälp i hanteringen av information om alla inkommande och utgående…

Nyheter om ämnet

Lassila & Tikanoja valde Once by Pinja för att effektivisera hanteringen av materialflöden och lager

Once by Pinja-systemet har redan tagits i bruk på den första anläggningen, och dessutom har leveransavtal tecknats för flera verksamhetsställen.

E.ON Sverige valde Once by Pinja till sin bränsleleveranskedja

Genom att ersätta sitt nuvarande i stort sett manuella system kommer E.ON Sverige att halvera tiden för bränsleadministrationen – och ändå få resultat med en högre detaljnivå.

Gasums biogasanläggning i Lojo blir en del av Once-ekosystemet

Nordens största biogasproducent sätter sin tillit till Once by Pinja -systemet för hantering av leveranskedjan på alla sina anläggningar i Finland.

Hur kommer jag igång?

Under ledning av en sakkunnig partner är det en enkel process att överföra informationen som genereras i leveranskedjan till Once och att ta systemet i drift.

Vi erbjuder till ert förfogande:

 • Kostnadsfri kartläggning av nuläget och av era processer.
 • En gemensam workshop, där vi fördjupar vår gemensamma uppfattning om vägen från nuläget till era målsättningar.
 • Lösningsförslag, där vi klarlägger ansvars- och rollfördelningen under projektet.
 • Granskning och hopsättning av befintliga informationen.
 • Snabb idrifttagning av systemet samt användarutbildning.
 • Produkt- och kundstöd från och med den första dagen.
 • Kontinuerlig utveckling av sakkunnigt partnerskap, industrikunskap, och produkt och kundrelation.
 • Datasäker SaaS-miljö för leveranskedjans ledning genom information i realtid.
 • Kompetensen hos mer än 450 experter inom informationshantering, utveckling av programvara, automation, produktionsplanering och underhåll inom olika delområden

Boka ett samtal med vår expert

Boka ett samtal med vår expert eller kontakta