Underhållssystem (CMMS) Novi by Pinja

Optimera ditt företags underhållsfunktioner med Novi-underhållssystemet. Novi stöder utvecklingen av förebyggande underhåll och hjälper till att säkerställa din anläggnings funktionalitet.

Vad kommer beslutsfattare inom underhåll att fokusera på 2024?

Utmärkt underhåll bygger på tillförlitlig och aktuell information från ett underhållssystem

Effektivt underhåll skapar en stabil grund för företagets verksamhet och tillväxt. Genom underhållssystem fungerar företagets produktionsanläggningar och produktionen når de uppsatta målen. När produktionsmålen uppnås, trivs företaget och konkurrenskraften ökar. Underhåll påverkar alltså direkt företagets effektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet.

Genom förebyggande underhåll kan oplanerade produktionsstopp undvikas samt de följande bieffekterna. Grunden för förebyggande åtgärder är ett intelligent underhållssystem som kan kombinera historisk och mätbar information och är användarvänligt, så att underhållsinformation kan registreras bekvämt oavsett tid och plats.

Blogg: Från utgiftspost till produktivitetsfaktor – hur säkerställer man ett lyckat underhåll även i framtiden?

Här du stött på följande utmaningar inom underhållet?

Underhållsarbetet är som att släcka bränder

I underhållssystemet görs inga eller bristfälliga registreringar

Oväntade maskinhaverier stör produktionen och orsakar kostnader

Novi by Pinja är ett mobilt underhållssystem som planerats för användarna

Mobiloptimerade systemet

Det mobiloptimerade Novi förbättrar underhållssystemets användningsgrad via tillgänglighet och tydlighet. Novi finns alltid i smarttelefonen och är lika tillgängligt som resten av applikationerna i telefonen, oberoende av tid, plats och nätförbindelse.

Lätt att redigera

Systemet är lätt att använda och redigera. Du kan anpassa systemvyer, bearbeta blanketter och terminologi, skapa snabbfunktioner och definiera personliga användningssätt.

Lätt att dokumentera

Novi hjälper dig att ta kontroll över underhållets verksamhetsmodell. Med hjälp av systemet kan du dokumentera underhållets verksamhetsmodell och processer. Novi stöder den dagliga underhållsstyrningen och mötespraxis samt gör utvecklingen av underhållet mera systematisk och enklare.

Kan anpassas

Systemet kan anpassas för stora och små företag. Novi är inte beroende av branschen eller organisationens storlek. Systemet är tillgängligt från små organisationer upp till globala industrikoncerner, enbart användningssättet varierar.

Välj ett underhållssystem som har planerats för användarna

Novi är ett system för modern hantering och utveckling av förebyggande underhåll. Det digitaliserar data som berör förvaltning och utveckling av industrins underhåll för både personalens och arbetsledarens behov.

Med hjälp av Novis klara och visuella gränssnitt kan man effektivisera arbetsgruppens samarbete och hjälpa att lokalisera problempunkterna i produktionen. Novi fungerar bekvämt med en bläddrare och med vilken dataterminal som helst.

Bläddrarens välkända funktioner, såsom det samtidiga öppnandet av flera sidor, utmatning och generering av favoriterna bland Novis funktioner, är alla tillgängliga. Användning av QR-koden ingår som standardinställning.

Se Novis egenskaper

Underhållssystem - Novi by Pinja

  • För installatören mobila dokument och information som är nödvändiga för att utföra arbetet.
  • För arbetsledningen information i realtid om hur arbetet framskrider som stöd för dagligt ledarskap.
  • För arbetsplaneraren visuella arbetsredskap för schemaläggning och resursplanering.
  • För underhållschefen intelligent och dynamisk data om kostnaderna och nyckeltalen med hjälp av Novi BI.
  • För fabrikschefen en global översikt för att göra jämförelseanalys av underhållsverksamhet mellan olika fabriker.

Underhållssystem Novi – Huvudsystemets egenskaper

Maskin- och anordningsregister

Vyer för arbetets fördelning, schemaläggning och rapportering

Produktionens arbetsbegäran

QR-kod och NFC-teknik

Kalender- och rondbaserade planer för förebyggande underhåll

Reservdelar

Dokument och rapportering

Partnerregister

Alla funktioner

250+ kunder

500+ användningsobjekt

30+ olika länder

20+ olika språk

10 000+ användare

Underhållssystem Novi och Business Intelligence – intelligent förädling av underhållsdata

Underhållssystemet innehåller enormt mycket data som kan stöda utveckling av verksamheten. Med hjälp av verktyget Microsoft Power BI kan insamlade underhållsdata förädlas till visuell och klar information som stöd för beslutsfattandet.

Novi BI är en tilläggstjänst för Novis molntjänstkunder och det möjliggör framställningen av en övergripande bild av underhållets situation. Med Novi BI kan man skapa dynamiska rapporter om t.ex. kartvyer, fabrikens layoutvyer, nyckeltalen och till och med göra jämförelseanalys av underhållsverksamhet mellan olika fabriker. Som tilläggstjänst är Novi BI en integrerad egenskap i Novis gränssnitt.

Blogg: Vikten av kvalitetsunderhållsdata vid den dagliga hanteringen av en underhållsorganisation

Hur kommer man igång med systemanskaffning eller verksamhetsutveckling?

Vår systemleverans bygger på en konceptuell projektgenomförandemodell, vilken utgår från förståelse för våra kunders processer och smärtpunkter. Vi erbjuder alltid fullt stöd för införandet av systemet under hela dess livscykel.

Utöver systemleveranser hjälper och stödjer vi företag i utvecklingen av underhåll oberoende av bransch eller använd system. Över 20 års erfarenhet av utveckling och ledning av underhåll samt över 300 egna underhållssystemkunder hjälper oss att förstå vilka utmaningar och möjligheter som hanteras inom underhållsområdet.

Erfarenheter av Novi systemet från våra kunder

Veolia

Veolia är ett av världens största miljöföretag och hjälper företag och offentliga förvaltningar att utnyttja sina resurser på bästa sätt.…

Valmet – en global ögonblicksbild av underhåll i USA och världen

Valmet North American Roll Services sju enheter införde underhållssystemet Novi by Pinja. Novi överträffade alla förväntningar.

Helsingforsregionens miljötjänster (HSY)

Novi har hjälpt Helsingforsregionens miljötjänst att övergå från korrektivt underhåll till förebyggande underhåll

Reservera ett samtal med vår expert

Novi support

010 347 2177