Manufacturing Execution System (MES)

Ett skalbart och modulärt system för produktionsstyrning.

MES-systemet integrerar, övervakar och kontrollerar ditt företags komplex produktion

Ett MES-system (Manufacturing Execution System) är ett verktyg för produktionsstyrning och -utveckling. Det samlar informationsflöden om order, produkt, material och process som behövs för att hantera den interna produktionskedjan.

Kravet på flexibilitet och smidighet inom tillverkningsindustrin ökar ständigt och ett system för produktionsstyrning är nästan avgörande för produktionsutvecklingen. Det hjälper företag att digitalisera sin verksamhet och anpassa sig snabbt och effektivt till förändringar i efterfrågan, möjligheter och krav. När ett system för produktionsstyrning är som bäst stöder det inte bara försörjningstryggheten utan också kvalitetsmål och produktivitetsförbättringar. Systemet ger företaget en tillförlitlig överblick över vad som verkligen händer i produktionen.

Vilka fördelar ger MES produktionsstyrsystem för ditt företag?

En tillförlitlig bild av den övergripande produktionssituationen

Produktionsstyrningen samlar hela företagets tillverkningsverksamhet och ger en transparent och visuell bild av produktionsutvecklingen. Systemet säkerställer att allt tillverkningsarbete slutförs och rapporteras i tid och enligt plan.

Förbättrad lönsamhet och effektivare produktion

Oavsett bransch eller produktionsstorlek förbättrar ett produktionsstyrningssystem lönsamheten och produktionseffektiviteten genom att styra tillverkningsprocessen på ett informationsbaserat sätt. Systemet gör relevant information tillgänglig för alla som behöver den, uppdaterad i realtid.

Förbättrat ledarskap och interaktion

Ett produktionsledningssystem informerar, vägleder och ger feedback på ett visuellt och tydligt sätt. Det hjälper till att förstå komplexiteten i tillverkningen, identifiera flaskhalsar och områden som kan förbättras. Arbetet underlättas när det finns tillförlitliga uppgifter som stöd för beslutsfattandet.

Underlätta kvalitetskontroll och övervakning

Produktionsstyrningssystemet säkerställer att kvalitetsstyrning, såsom olika mätningar och inspektioner, utförs digitalt och registreras i tid och regelbundet. Särskilt inom de sektorer som regleras av lagen är produktspårbarhet och efterlevnad speciellt viktiga.

Pinja MES

Hur hjälper Pinja MES dig att hantera produktionsverksamheten?

Den information som behövs för produktionen kommer vanligtvis från olika system, maskiner, utrustning, fabriksautomatisering och produktionsarbetare. Det kan finnas flera olika system i produktionen, t.ex. PDM (Product Data Management), SCM (Supply Chain Management), APS (Advanced Production Planning) och WMS (Warehouse Management System). Alla dessa har ofta även ett gränssnitt med företagets ERP-system. Dessutom behövs system för datainsamling direkt från maskiner och anordningar och de operatörer som använder dem.

För att produktionen ska gå så smidigt som möjligt ska alla system vara smidiga och enkla att använda. Pinja MES-systemet gör det lättare att hantera helheten genom att samla produktionsstyrningen och den information som behövs för produktionen på ett och samma ställe. Genom att ha rätt information tillgänglig vid rätt tidpunkt för de personer som behöver den mest möjliggörs en systematisk och planerad hantering av hela tillverkningsverksamheten. Ändringar i planer, råmaterial, resurser eller annat uppdateras i realtid till alla som behöver veta om dem, både i produktionen och i stödfunktionerna.

Funktioner i Pinja MES

4 skäl att välja Pinja MES

En modulär lösning

Med sitt moderna användargränssnitt och sin modulära struktur passar Pinja MES för många olika behov. När systemet är uppdelat i komponenter kan du snabbt dra nytta av systemets potential så snart du bestämmer dig för att skaffa det.

Omfattande MOM-funktioner

Pinja MES kombinerar de operativa system som krävs på fabriksgolvet enligt definitionen i ISA-95-standarden med gemensamma funktioner på MOM-nivå (Manufacturing Operations Management), t.ex. produktionsplanering, schemaläggning, datainsamling och rapportering.

Lätt att integrera i företagets system

Pinja MES kan enkelt integreras i företagets övriga system. Ett väl fungerande system underlättar den dagliga produktionen och frigör resurser för produktivt arbete.

Agil implementering och supporttjänst tillgänglig dygnet runt

Systemet kan installeras flexibelt antingen på kundens egen server eller i Pinjas högpresterande och säkra offentliga moln, t.ex. Microsoft Azure. Vi erbjuder också våra kunder möjlighet till support dygnet runt.

ERP och MES

ERP och MES ger en helhetsbild av företagets verksamhet

Både ERP och MES är en integrerad del av ett tillverkningsföretags systemarkitektur. ERP-system hjälper organisationer att hantera och automatisera viktiga affärsprocesser, medan MES-system ofta anses fokusera på produktionsfunktioner i tillverkningen. Men det finns också en hel del överlappningar mellan systemens funktioner.

Vår erfarenhet är att ERP och MES skapar ett integrerat ekosystem som ger en helhetsbild av ett företags verksamhet, inklusive upphandling, hantering av leveranskedjan, tillverkningslogistik med mera. Genom att kombinera den här informationen ökar flexibiliteten och ger tillförlitliga data som förbättrar förutsägbarheten från försäljning till tillgångs- och produktionshantering. Tillsammans ger systemen en tydlighet i verksamheten som inget av systemen kan ge på egen hand.

Blogg: När behövs MES tillsammans med ERP?

Som din partner hjälper vi dig att lyckas

Inte heller den bästa systemlösningen kommer att ge önskat resultat om man inte sätter upp tillräckliga mål för dess användning eller om den inte integreras i det dagliga arbetet. Nyckeln till effektivare drift ligger hos användarna av systemet.

Förutom våra moderna systemlösningar hjälper vi våra kunder att skapa en kultur av kompetens som möjliggör produktivitetsförbättringar och konkurrenskraftig tillväxt. Våra experter ser till att din systemutrullning sker i tid och enligt budget och fungerar som din partner under hela kundens livscykel. På så sätt ser vi till att systemen stöder våra kunders verksamhet även när deras behov förändras.

Våra kunder får stöd på sin utvecklingsresa av Pinjas mer än 500 experter inom områden som lean-konsultering, kunskapsbaserad ledning, integration och IT-tjänster.

30+ år i branschen

500+ experter på digitala lösningar

1000+ kundföretag runt om i världen

100 000+ systemanvändare

Våra kunders erfarenheter av MES-systemet

Anora

Anora, det ledande varumärkesföretaget inom vin och spritdrycker i Norden, utvecklar och styr verksamheten med hjälp av Pinjas lösningar.

Olvi

The brewery company Olvi has been producing beverages since 1878 and currently operates in Finland, Baltic countries, Denmark, and Belarus.…

Metsä Fibre – världens modernaste sågverk

Samarbete mellan Pinja och den ledande tillverkaren av träbaserade bioprodukter, Metsä Fibre, resulterade i en gemensam arbetsmodell och standardiserade designprocesser…