Peikko

Pinjas system för insamling och kontroll av produktionsdata stöder beslutsfattande och investeringar i Peikko Groups internationella fabriksmiljö.

Om samarbete i korthet

Nästan två årtionden av samarbete

Peikko har använt Pinjas maskinövervakning i nästan två årtionden. Samarbetet har genomförts i gott samarbete med hänsyn till varandras behov

Systemet uppdateras och verksamheten expanderar

År 2022 uppgraderades alla Peikko-fabrikens maskiner som använder Machine Track till ett nyare Gema-system. Dessutom inkluderades även nya fabriker i övervakningssystemet.

Global produktionsöversikt

Digitaliserad produktionsdata fungerar som ett verktyg för Peikko för att fatta bättre och mer pålitliga beslut i en global miljö med flera fabriker.

Om vi ser att nyckeltalen skiljer sig mellan anläggningarna kan vi tillsammans fundera på orsakerna, eftersom uppföljningen är enhetlig. Systemet ger tillförlitliga data till exempel om tillgänglighet, produktionsvolymer, utnyttjandegrad och produktionshastigheter.

Toni Naukkarinen, Teknologidirektören, Peikko Group

Produktionsdata behövs för att stödja utvecklingen

Under årens lopp har Peikkos verksamhet expanderat och behoven av att utveckla verksamheten har vuxit. Enligt Markku Koponen, som arbetar som sourcing director på Peikko Group, är målet entydigt att vara en föregångare i branschen.

Byggbranschen är relativt konservativ och förändringar sker ofta långsamt. Vi på Peikko vill vara en visionär vägvisare, eftersom våra innovativa produkter verkligen gör byggandet enklare, snabbare och säkrare.

Enligt teknologidirektören Toni Naukkarinen märks denna vision även på operativ nivå, där produktionen finslipas för att möta kundernas förväntningar och behov. Pinjas Gema-system hjälper till med det arbetet i framtiden.

– Vi strävar hela tiden efter att få en bättre och mer aktuell bild i realtid av hela produktionen, globalt runt om i världen. Digitaliserade produktionsdata är ett utmärkt verktyg för att vi ska kunna fatta bättre och mer tillförlitliga beslut i framtiden, både i det dagliga ledningsarbetet och när vi gör investeringar.

Under 2021 genomgicks en testperiod för Gema på fabriken där en del av Peikkos nyckelproduktionslinjer är belägna. Testerna i autentisk fabriksmiljö gick bra och övertygade experter både i Finland och på lokal nivå

Gemas användbarhet vägde tungt vid systemutvärderingarna. Möjligheten att övervaka en maskins eller linjes status och att modifiera orsakskoderna för avvikelser underlättar genomförandet av systemet på den operativa nivån. Enligt Naukkarinen är just användbarheten särskilt viktig för folket i produktionen. Om systemet upplevs som svårt eller otydligt förblir även det bästa av system oanvänt och de potentiella fördelarna uppnås inte.

– Våra erfarenheter visar att Gema producerar tillförlitliga data som är tillgängliga i det dagliga arbetet för all operativ personal och deras chefer.

Enligt Naukkarinen tydliggör det operatörernas dagliga arbetsuppgifter och stöder chefernas beslutsfattande. Observationerna ger inte utrymme för olika tolkningar när man får data från systemet i form av begripliga och visuella rapporter. Samtidigt minskar antalet felaktiga slutsatser och förtroendet för systemet ökar.

Den internationella miljön sätter krydda på verksamheten

Med positiva erfarenheter har alla av Peikko-anläggningarna som använder Machine Track uppgraderats till Gema. Dessutom har nya fabriker integrerats i övervakningssystemet under 2022.

– Enhetlighet är viktigt för oss. Vi använder själva begreppet One Peikko, vilket jag tycker speglar vår kultur väl och i praktiken betyder att samma värderingar återspeglas i hela vår verksamhet, oavsett plats eller person. Vi har bland annat harmoniserat vårt kvalitetssystem och var, vad och hur vi tillverkar. Det hjälper oss att fungera i en internationell miljö och att dela bästa praxis, sammanfattar Koponen.

Delning av bästa praxis är viktigt, särskilt i en miljö med många anläggningar. I praktiken innebär det att dela med sig av erfarenheter och praxis samt att lära sig tillsammans. Det är ett utmanande mål som kräver ett fruktbart samarbete mellan människor. Uppgiften underlättas av vår platta organisationsstruktur och starka samarbetskultur. Kommunikationen mellan anläggningarna är som regel snabb och öppen.

– Om vi ser att nyckeltalen skiljer sig mellan anläggningarna kan vi tillsammans fundera på orsakerna, eftersom uppföljningen är enhetlig. Systemet ger tillförlitliga data till exempel om tillgänglighet, produktionsvolymer, utnyttjandegrad och produktionshastigheter.

Ökad automationsgrad och bättre kundservice är prioriteringar för framtiden

Naukkarinen och Koponen är överens om att strävan efter effektiv produktion kommer att betonas ytterligare i framtiden. Vid sidan av att rekrytera kompetent och motiverad personal ser Peikko en ökad automatiseringsgrad som en framtida möjlighet.

Investeringarna är stora och därför är det viktigt att de bidrar till att nå de uppsatta produktionsmålen och möta kundens förväntningar på Peikko. Gema spelar en viktig roll för att se till att investeringarna lyckas.

I framtiden kommer ledtiden, den tid det tar att tillverka produkterna och leverera dem till kunderna, att bli ännu viktigare. Redan nu märker Naukkarinen att det kan uppstå ett behov hos kunden mycket snabbt, och fabrikerna måste kunna möta behovet. Det ställer ännu högre förväntningar på produktionen och utvecklingen av den.

Naukkarinen och Koponen berömmer Pinjas professionella stöd i utvecklingsprojekten samt den goda kundservicen.

– Det är tacksamt att samarbeta när motspelaren förstår vårt sätt att fungera. Vår koncernstruktur har sina speciella utmaningar och därför kräver genomförandet av till exempel stora inköp ett fungerande samspel både internt och med samarbetspartner. Varje kundförhållande är unikt och möjligheterna och utmaningarna är individuella. Vi upplever att Pinja har lyssnat på oss och att de tagit stor hänsyn till just våra behov.

Bilder © Peikko Group.

Kolla in framgångssagans tjänster

Gema by Pinja

Gema by Pinja är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utveckla produktionen enligt Lean-principer.

Våra kunders upplevelser

Vahterus

Vahterus har utvecklat tekniken för svetsade plattvärmeväxlare och är marknadsledande i världen. Den komplexa produktionen utvecklas med hjälp av Pinjas…

Olvi

The brewery company Olvi has been producing beverages since 1878 and currently operates in Finland, Baltic countries, Denmark, and Belarus.…

Metsä Fibre

I det gemensamma simuleringsprojektet säkrades att planlösningen och arbetsgången i det nya sågverket möjliggör de genomströmningsvolymer som torkanläggningen kräver.