Betset

Den senaste länken i företagets kontinuerliga utvecklingsarbete är en Power BI-lösning från Pinja, som togs i bruk hösten.

Projektet i korthet

Sedan 2017

Vi startade vårt första rapporteringsprojekt tillsammans med Pinja redan sommaren 2017.

Två faser

Power BI-projektets syfte var att skapa en kultur för kunskapsbaserad ledning och det var indelat i en definitionsfas och ett implementeringsprojekt.

Synliga resultats

Betydande besparingar har uppnåtts till exempel i förbrukningen av insatsvaror – svinnet minskade med fem procent på några månader. Dessutom är huvudmålet, effektiv hantering och administration av kundprojekt, på god väg att uppnås med hjälp av Pinja och Power BI-lösningen.

I definitionsfasen fick vi tillfälle att reflektera över hur vårt eget arbete bidrog till helheten, så vi hade en bra grund och en tydlig agenda när vi gick in i projektet med den större gruppen.

Harri Bergholm, utvecklingsdirektör, Betset

Utmaning: Bättre hantering av den egna produktionsprocessen och synliggörande av processen i realtid för kunderna

Betset hade två viktiga mål med implementeringsprojektet Power BI: bättre hantering av den egna produktionsprocessen och att synliggöra processen i realtid för kunderna. En så öppen informationsförmedling är inte helt vanlig i byggbranschen, men Betset tror på kraften av transparens i verksamheten.

– Vi har en verklig konkurrensfördel genom att kunderna enkelt och pålitligt får den information de behöver om produktionen och produktionsfaserna. Det är viktigt för oss att kunderna även kan sköta sina skyldigheter gentemot deras egna kunder, säger Harri Bergholm, utvecklingsdirektör på Betset.

Det är därför viktigt att inte bara leverera produkter av hög kvalitet utan även att kunna verifiera den producerade kvaliteten.

”Definitionsfasen var tydligt inkluderande för vår personal och den hade en tydlig början och ett tydligt slut. Till stora delar kände vi att Pinja underlättade vårt eget arbete i det skedet och vägledde oss i rätt riktning i utvecklingsarbetet.”

Lösning: Rapporteringslösningen Power BI med Pinjas verksamhetsmodell integrerades i Betsets eget system för verksamhetsstyrning

Betset har ett egenutvecklat ERP-system för verksamhetsstyrning där man nu integrerade Microsofts rapporteringslösning Power BI. Betset anser att Microsofts lösning har en stark utvecklingspotential under lång tid framöver.

– Vi startade vårt första rapportutvecklingsprojekt tillsammans med Pinja redan sommaren 2017 och det innebar ett stort steg framåt i vår verksamhet. I år var tiden mogen för nästa steg och övergången till en genuint kunskapsbaserad ledningskultur. Därför genomförde vi ett utvecklingsprojekt tillsammans med Pinja, säger Esa Kyrönlahti, dataadministrationschef på Betset.

Pinjas verksamhetsmodell i Power BI-projektet var indelad i en definitionsfas och ett implementeringsprojekt. Hos Betset upplevde man att modellen var tydlig och underlättade det egna arbetet.

”Definitionsfasen var klart inkluderande för vår personal och hade en tydlig början och ett tydligt slut. Till stora delar kände vi att Pinja underlättade vårt eget arbete i det skedet och vägledde oss i rätt riktning i utvecklingsarbetet.” I definitionsfasen fick vi tillfälle att reflektera över hur vårt eget arbete bidrog till helheten, så vi hade en bra grund och en tydlig agenda när vi gick in i projektet med den större gruppen, säger Bergholm.

Enligt Bergholm och Kyrönlahti passade det inkluderande arbetssättet och de verktyg som Pinja hade valt perfekt för implementeringsprojektet. Båda berättar att arbetsmodellen var ett bra stöd för distansarbete och det kändes som att alla verkligen arbetade tillsammans.

– Naturligtvis har förändringen som utvecklingsprojektet åstadkommit också krävt eget lärande från vår sida, men vi har hela tiden känt att vi har ett gott stöd. Pinjas arbete visar deras stenhårda professionalism, säger Bergholm.

Resultaten syns omedelbart, men utvecklingen är kontinuerlig

Resultaten av utvecklingsprojektet kunde Betset njuta av direkt efter det att det slutfördes i september 2020. Redan under den korta tiden har man upplevt konkreta förändringar.

– Vi har fått betydande besparingar till exempel i förbrukningen av insatsvaror. Jag skulle tro att vi redan har minskat svinnet med cirka fem procent. Så på årsbasis talar vi om ett verkligt betydande belopp, säger Kyrönlahti.

Huvudmålet, dvs. effektiv hantering och administration av kundprojekt, har redan börjat uppnås med Pinjas Power BI-lösning. Ett viktigt element som underlättar kunskapsbaserad ledning är effektiv visualisering.

– Vi lär oss hela tiden mer om visualisering av information. Mycket handlar om information som vi har haft i vårt eget ERP-system tidigare. Informationen förfinas ständigt och nu blir den också visuellt synlig och därmed en bättre grund för beslutsfattandet. Vi kan också erbjuda kundens slutanvändare en bild av helheten med en noggrannhet som är anpassad efter deras behov, konstaterar Kyrönlahti.

Utvecklingsarbetet fortsätter. Närmast i tur är en djupare förankring av systemet hos Betsets kunder, samt att lära produktionen att reagera ännu effektivare med hjälp av den nya databaserade modellen.

– Det bästa med vår produktionsstyrning är att det underlättar beslutsfattandet och att vi kan se hur stor effekten blir av varje val vi gör i produktionen. En viktig del i förnyelsen är att vi nu har tillgång till information i realtid. På det sättet syns effekten av valen omedelbart – inte först efter flera veckor, konstaterar Kyrönlahti.

Betset i ett nötskal

70+ År i branschen

9 Fabriker i Finland

5 Certifikats

600+ Anställda

121 mn Omsättning (2020)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Business Intelligence

Från informationssökning till informationsarbete.

Andra framgångsberättelser

Darekon

Snabb implementering av fungerande KPI-rapportering över nationsgränser

Diak

Pinja developed a solution to collect data from the My Diak student management system, the most central data source for…