Kempower – den digitala tvillingen möjliggjorde produktivitetsprånget

Den digitala tvillingen hjälpte Kempower att simulera olika produktionsscenarier i förväg och fatta produktivitetsförbättrande beslut om produktionsanläggningens layout och resursfördelning. Detta förbättrade den totala genomloppstiden och hjälpte produktionen att hålla jämna steg med den snabba tillväxten i verksamheten.

Samarbetet i korthet

Snabb tillväxt krävde optimering av produktionen

Kempower strävar ständigt efter att förbättra produktionsflödena och avlägsna flaskhalsar, eftersom produktionen måste hålla jämna steg med de goda tillväxtutsikterna. I början av år 2023 beslöt man att rationalisera anläggningens layout.

Den digitala tvillingen gav viktiga insikter som stöd för beslutsfattandet

Den digitala tvillingen som byggts tillsammans med Pinja hjälpte att simulera olika produktionsscenarier och i förväg se vilken typ av layout och resurssättning som skulle optimera produktionen och öka produktiviteten.

Produktiviteten hoppade till nästa nivå

Den digitala tvillingen gav en välbehövlig snabbfil för att kvickt kunna hoppa till nästa produktivitetsnivå. Utan den digitala tvillingen och den simulering som den möjliggjorde skulle beslutsfattandet ha krävt testning av ändringar i praktiken i en redan hektisk produktionsanläggning.

Det gick mycket snabbare att hitta den bästa layouten med hjälp av Pinjas simulering. En stor fördel var att simuleringsmodellen gav en direkt visuell bild av hur produktionen rullar med en realistisk arbetsbelastning

Jyri Ruotsalainen, Production Manager

Mot en renare och tystare livsmiljö

Med verksamhet i Norden, Europa och USA vill Kempower vara en pionjär inom ansvarsfull produktion. Företaget har åtagit sig att vara helt koldioxidneutralt senast år 2035 och att återvinna hela sin produktion senast år 2025. Redan idag har produkterna en återvinningsgrad på 99% – med hänsyn till hela livscykeln för snabbladdare för elfordon.

Efterfrågan på Kempowers produkter drivs av deras aktualitet och den växande nödvändigheten: elektriska transporter bidrar till att göra livsmiljöer renare och tystare. Viktiga delar i Kempowers framgång har varit ett modulärt och skalbart laddningssystem och en programvara i världsklass som utformats av elbilsförare för elbilsförare.

Snabb tillväxt kräver tydliga beslut i produktionen

Kempower är ett relativt ungt företag, men dess utveckling har varit ganska kraftfull och positiv. Ett viktigt inslag i produktionsarrangemangen har just varit att förbereda för tillväxt. För att kunna tillverka produkter i den takt som tillväxten kräver måste produktionskapaciteten och resurserna anpassas till efterfrågan – utan att kvaliteten äventyras.

– Vårt mål är att bli en stor aktör på den snabbt växande marknaden för laddning av elfordon. Öppnandet av nya produktionsanläggningar i North Carolina, USA, förra året och i Finland i år är en del av vår goda tillväxt. Marknaden är ju mycket bred inom vår sektor, så vi har också en stor tillväxtpotential, berättar Production Manager Jyri Ruotsalainen.

Samarbetet med Pinja inleddes just för att förbereda för tillväxt. Kempower ville veta hur produktionen ska styras, var det är klokast att satsa resurser och hur eventuella flaskhalsar kan undvikas. Kempower och Pinja byggde tillsammans en digital tvilling för att simulera och förhandstesta olika produktionsscenarier.

– Det gick mycket snabbare att hitta den bästa layouten med hjälp av Pinjas simulering. En stor fördel var att simuleringsmodellen gav en direkt visuell bild av hur produktionen rullar med en realistisk arbetsbelastning, säger Ruotsalainen.

Optimering av resurser, minimering av mellanlager och bättre totala genomloppstider

På Kempower omfattade de frågor som undersöktes i simuleringen personalbehov, behov av arbetsstationer, maskintider, produktionseffektivitet och väntetider. Kombinationen av personalens praktiska erfarenhet och den digitala tvillingen ledde till ett slutresultat där produktiviteten kunde ökas, resurserna kunde optimeras och mellanlagren minimeras.

– Simulering är ett bra sätt att synliggöra slöseri med arbete, så i lean-termer bidrar det till att eliminera slöseri. Detta bidrar till att förbättra den totala genomloppstiden genom att undvika onödig mellanlagring mellan de olika stegen i arbetet. Att produkter står stilla är aldrig önskvärt, säger Ruotsalainen.

Ruotsalainen var ansvarig för genomförandet av projektet på Kempowers sida, samt för att testa och använda den digitala tvillingen i praktiken och fungera som utvecklare i produktionen. Han säger att projektet krävde arbete inom hans egen organisation, särskilt i början, eftersom all information för projektet inte fanns färdigt till hands.

– Jag tyckte dock inte att projektet var alltför krävande, eftersom vi i förväg fick veta vad projektet krävde av oss och varför. Vi förstod hur den information vi fick in påverkade processen. Till exempel måste naturligtvis etappernas arbetstid vara känd innan produktionen kan simuleras, säger Ruotsalainen.

Produktiviteten hoppade till nästa nivå

Ruotsalainen beskriver den digitala tvillingen som Pinja byggt som framförallt ett verktyg för att stödja utvecklingen av deras egen produktion. Att se och analysera produktionen visuellt genom systemet var mycket snabbare än att låta produktionspersonalen testa samma saker själva i anläggningen.

– Den digitala tvillingen hjälpte oss att fokusera på rätt saker. Den bekräftade och visualiserade också våra egna slutsatser. Vi kunde omedelbart se om något höll på att bli en flaskhals. Med ett klick kunde vi lägga till exempelvis en anställd och se om det räckte för att underlätta situationen med samma arbetsbelastning eller om det behövdes fler arbetsstationer, beskriver Ruotsalainen.

Att bygga upp och driftsätta den digitala tvillingen var ett projekt som tog totalt ungefär tre månader. Under projektfasen arbetade man tätt tillsammans och framstegen följs upp varje vecka.
På det hela taget gick projektet bra och vi hölls väl informerade om hur arbetet fortskred. Antalet genomgångar var precis lagom och arbetet höll sig på rätt spår. Detta var till stor hjälp för oss i vår starka tillväxt och för att ta vår produktivitet till nästa nivå, konstaterar Ruotsalainen.

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Simulering

Simulering är ett smidigt och enkelt sätt att göra snabba experiment i den virtuella världen innan du går vidare till verklig produktion.

Våra kunders framgångsberättelser

Metsä Fibre

I det gemensamma simuleringsprojektet säkrades att planlösningen och arbetsgången i det nya sågverket möjliggör de genomströmningsvolymer som torkanläggningen kräver.

Pintos

Pintos är en ledande finländsk leverantör av produkter för betongbyggande och tillverkar bland annat armeringsnät, lyftöglor, gjuttillbehör och fästelement på…

Junnikkala

Junnikkala är ett starkt exportinriktat träförädlingsföretag med en över 60-årig historia. För att möta den växande efterfrågan kommer österbottniska Junnikkala…