Pintos

Pintos är en ledande finländsk leverantör av produkter för betongbyggande och tillverkar bland annat armeringsnät, lyftöglor, gjuttillbehör och fästelement på sina anläggningar i Eura och Lappi – praktiskt taget allt utom själva betongen. År 2021 startade företaget tillsammans med Pinja ett simuleringsprojekt där man samlade forskningsdata och stöd för ett beslut om en planerad maskininvestering. Därefter har samarbetet utökats till bland annat optimering av omställningstider genom kartläggning av värdeflöden samt utveckling av den dagliga ledningen. Den röda tråden i samarbetet har varit effektivt utnyttjande av lean-tänkandet.

Samarbetet i korthet

Pintos och Pinja genomför simuleringsprojekt

2021 genomförde Pintos och Pinja ett simuleringsprojekt för att få validerad information inför Pintos beslut om en planerad maskinanskaffning. I projektet fick Pintos de försäkringar som man behövde till stöd för sin vision och kunde optimera detaljer inför investeringsbeslutet. 

Kartläggning av värdeflöden – observation, analys och förbättringsåtgärder

Efter simuleringsprojektet utökades samarbetet på ett naturligt sätt till en kartläggning av värdeflödena. Utifrån resultaten och analysen listades och testades förbättringsåtgärder, som så småningom omsattes i praktiken. Slutresultatet var att produktionslinjernas omställningstider förkortades avsevärt

Visuella modell till stöd för den dagliga verksamheten

Att stödja den dagliga ledningen har också varit en viktig del i utvecklingen av Pintos produktion. Den dagliga ledningen granskades med fräscha ögon tillsammans med Pinja och en visuell modell till stöd för arbetet utvecklades. Genom förbättringarna har den dagliga verksamheten fått en tydlig struktur med utsedda ansvarsområden, och kommunikationen fungerar effektivt mellan medarbetarna.

Samarbetet med Pinja har synliggjort vårt arbete och underlättat vår vardag. En extern partner kan granska verksamheten på ett annat sätt och vi har fått bra sparring. Pinja binder samman teori och praktik på ett bra sätt.

Tommi Kuusisto, tillverkningschef, Pintos Oy

Simulering ger säkrare investeringsbeslut

Under sin historia har Pintos, som är specialiserat på tillverkning av betongbyggprodukter, sett den finska byggindustrins utveckling från återuppbyggnaden på 1950-talet till urbaniseringen på 1960- och 1970-talen och framväxten av dagens expanderande tillväxtcentra. Företaget har hängt med i förändringarna genom att ständigt utveckla sin egen verksamhet.

Verksamheten som inleddes med fästelement har utökats rejält över tid och idag erbjuder företaget ett mycket brett utbud av produkter. Pintos anläggning i Eura är främst inriktad på produktion av stora serier, medan anläggningen i Lappi producerar mer specialtillverkade och kundanpassade produkter.

Efterfrågan på byggmaterial är enormt stor för närvarande och Pinto har också en stark framtidstro. Företaget fattade därför nyligen ett beslut om maskininvestering, som stödde sig på resultaten från ett simuleringsprojekt som genomfördes tillsammans med Pinja och leddes av Lean Consultant Teemu Rovio.

– Med hjälp av simuleringen fick vi en bekräftelse på vår egen vision och en känsla för var och i vilken omfattning det vore lönt för oss att investera. För oss är det viktigt att ha rätt slags produktionskapacitet och att den finns på rätt ställe, säger Jyri Tuominen, tillverkningschef på Pintos produktionsanläggning i Lappi.

Vi hade ett genuint behov av databaserad validering genom simulering, eftersom vi har många rörliga delar i Pintos produktion. En av de viktiga aspekterna är bland annat arbetsfördelningen mellan anläggningarna i Eura och Lappi och därmed också optimering av transportbehovet. Förutom all övrig produktion säljer Pintos också 45 miljoner enskilda gjuttillbehör varje år, så logistiken har verkligen betydelse.

– Ur vår synvinkel gick processen i simuleringsprojektet relativt smidigt, även om det gjordes många slags justeringar längs vägen. Vi hade cirka fem gemensamma möten. Vi kunde använda rikligt med data från vårt affärssystem i projektet, så vi genomförde simuleringen som en avspegling av historien, säger Tuominen.

Kartläggning av värdeflödet synliggör arbetet och möjliggör utveckling 

En annan viktig del i samarbetet mellan Pintos och Pinja var kartläggningen av värdeflödet som genomfördes som en observationsstudie. Kartläggningen undersökte hur ett produktbyte i Pintos produktion går till i praktiken och vilka enskilda arbetsmoment som ingår där. Efter observationen bedömdes vilka moment som gav verklig nytta, vilka som snarast var hjälpuppgifter och vad som eventuellt skulle kunna optimeras. För Pinjas del leddes projektet av Leading Consultant Leo Riihiaho, som ledde arbetsgruppens arbete i olika skeden.

Som undersökningsobjekt valdes det mest utmanande produktbytet, där man gör över från ett mycket tunt garn till det allra tjockaste. Efter observation, analys och identifiering av utvecklingsåtgärder testades det förbättrade produktbytet två veckor senare. Produktbytet som tidigare orsakat ett tre timmar långt produktionsavbrott kunde nu göras på 70 minuter.

– Dagen som avsatts för observationen var mycket intensiv men avslöjande. Då insåg vi verkligen hur många små arbetsmoment ett produktbyte faktiskt innebär. Jag gillade också att Pinjas representanter behandlade vår personal med respekt och att de insåg att vi var de bästa experterna inom vårt område. Pinja förde in sin egen kompetens och fräscha blick i utvecklingsarbetet. En utomstående part kan alltid granska produktionen på ett annorlunda sätt, säger Tommi Kuusisto, produktionschef på Pintos produktionsanläggning i Eura.

De förbättringar man kom överens om att genomföra följde principerna i lean-modellen, som bland annat syftar till att eliminera onödiga arbetsmoment, säkerställa att nödvändiga verktyg och personer finns tillgängliga vid rätt tidpunkt samt minimera antalet steg. Utöver god framförhållning är det viktigt att ansvaret för olika arbetsmoment ligger hos tydligt utsedda personer och att arbetarskydd och ergonomi är inbyggt i alla skeden av arbetet.

– Lean-tänkandet kändes verkligen nyttigt och anammades också av vår produktionspersonal. Det fick oss att tänka på ett nytt sätt och att oftare ställa frågan varför. De genomförda förbättringarna underlättar vår vardag och samtidigt fick vi ett nytt slags arbetsverktyg, uppger Kuusisto.

Visuell modell underlättar den dagliga ledningen

Efter kartläggningen av värdeflöden har Pintos och Pinja också fortsatt att samarbeta med de dagliga rutinerna. Syftet har varit att ge produktionspersonalen ett konkret stöd för att införa bevisat goda modeller i praktiken. 

Projektet fokuserade på den valda produktionslinjen och man gick tillsammans igenom hur man bygger upp goda dagliga rutiner och inför indikatorer som stödjer den dagliga verksamheten, inklusive arbetarskyddet. I projektet samlade man in material och praxis som tidigare tagits fram på Pinto, fördelade tydliga ansvarsområden och synliggjorde det praktiska arbetet genom dokumentation och rapportering.

Det finns nu en visuell modell på plats som säkerställer en väl fungerande informationsgång mellan arbetsskiftena och hantering av frågor som kräver uppmärksamhet. Utvecklingen av den dagliga verksamheten har upplevts som ett viktigt och framgångsrikt arbete av Pintos personal och det har tydligt lett till nya sätt att tänka. I framtiden vill vi utvidga vår goda praxis till Pintos övriga produktionslinjer i både Eura och Lappi.

– Samarbetet med Pinja har synliggjort vårt arbete och underlättat vår vardag. En extern partner kan granska verksamheten på ett annat sätt och vi har fått bra sparring. Pinja binder samman teori och praktik på ett bra sätt, sammanfattar Kuusisto.

Pintos i ett nötskal

+60 års erfarenhet av tillverkning av produkter för betongindustrin

45 miljoner sålda tillbehör för betonggjutning per år

69 000 folkvagnsbubblors vikt av färdiga stålprodukter per år

över 60 % kortare bytestider genom kartläggning av värdeflöden

Kunders upplevelser

Junnikkala

Junnikkala är ett starkt exportinriktat träförädlingsföretag med en över 60-årig historia. För att möta den växande efterfrågan kommer österbottniska Junnikkala…

Metsä Fibre

I det gemensamma simuleringsprojektet säkrades att planlösningen och arbetsgången i det nya sågverket möjliggör de genomströmningsvolymer som torkanläggningen kräver.

KGN Tool

Pinjas Lean-utbildning hjälpte KGN Tool att bli kvitt onödigt arbete och ökade den ömsesidiga interaktionen och transparensen.