Lean -konsult- och utbildningstjänster

Lean -konsult- och utbildningstjänster för att effektivisera produktionen

Lean-tänkande gör produktionen effektivare och förbättrar produktiviteten

Lean-strategin syftar till att förbättra produktiviteten och skapa bästa möjliga värde för kunden. Produktiviteten förbättras dock inte genom att öka arbetstakten, utan genom att avlägsna olika onödiga och improduktiva aktiviteter från tillverkningsprocessen. I bästa fall är fördelarna med en Lean-modell mycket påtagliga: kortare väntetider, färre fel och bättre kvalitet.

Vi utbildar personalen hos våra kunder i utvalda leanmetoder och skapar en modell för kontinuerlig förbättring i organisationen för att göra processerna så produktiva som möjligt. Med hjälp av våra experters erfarenhet identifierar vi problem som kan leda förbättringsmöjligheter.

Har du stött på dessa utmaningar när du har utvecklat din produktion?

Roller och ansvarsområden är otydliga

Noggrant definierade roller och ansvarsområden stöder företagets strategi och hjälper det att uppfylla sina mål och förväntningar.

Projekten drar ut på tiden och resultaten förverkligas inte i praktiken

Ett projekts framgång mäts ofta utifrån hur väl det uppnår de uppsatta målen. Det räcker inte med att hålla tidtabellen, utan man måste också följa med att de nya metoderna tillämpas i det dagliga arbetet.

Lageromsättningen är för långsam

Ju mindre rörelsekapital ett företag använder i sin verksamhet, desto effektivare är dess verksamhet och desto lägre är dess kapitalkostnad.

Svarstiderna för support är för långa

Kommunikationen mellan berörda parters är avgörande för att uppnå produktionsmålet. Förutsättningarna för en lyckad produktion förbättras när de grundläggande produktionsprocesserna fungerar.

Lean - en effektivare vardagsproduktion

En stor del av Lean-produktionsprinciper kan tillämpas i nästan alla tillverkningsföretag. I de flesta fall krävs det dock en grundlig genomgång av organisationens interna processer för att införa en Lean-strategi för produktionen. Företagets egen personal är upptagen av den operativa processen och har därför inte tid att lära sig nya utvecklingsmetoder Genom att välja utomstående professionell hjälp kan personalens utbildning och processförbättringar omsättas i praktiken fortare.

Övergången till ett Lean-produktionssätt kan vara en krävande men lönsam väg när det gäller den totala effektiviteten.

Guide - 4 steps towards Lean-production

Kontinuerlig förbättring garanterar framsteg och ger konkurrensfördelar

Lean-tänkandet består av två viktiga delar: en kontinuerlig förbättring av processerna genom att minska slöseriet och fokusera på värdeskapande aktiviteter samt skapandet av en kultur av ständiga förbättringar. Kontinuerlig förbättring innebär att alla anställda granskar och förbättrar organisationens processer och prestationer.

Daglig förvaltning syftar till att övervaka produktionens flöde och smidighet i linje med Lean-tänkandet. Det är viktigt att fokusera på att övervaka problem och utmaningar i produktionen och åtgärda deras bakomliggande orsaker. Det informationsflöde som genereras av den dagliga förvaltningen och den systematiska problemlösningen gör det möjligt att införa en modell för kontinuerlig förbättring på alla nivåer i organisationen.

Vi löser till exempel följande problem

Förbättrad produktivitet

Förbättring av produktiviteten sker genom att eliminera onödigt slöseri som upptäcks under processen. De vanligaste man slösar på är att söka, hämta, flytta och vänta.

De vanligaste flaskhalsarna är däremot produktbyten på linjerna, färgbyten, förberedandenivå, dags- och skiftbyten.

Minska storleken på tillverkningssatser

Jo längre en råvara ligger i ett lager eller i en produktionsprocess, desto långsammare blir lageromsättningshastigheten. Optimeringen av partistorlekar syftar till att förbättra produktiviteten och arbetsflödet samt till att balansera lagringen och dess kostnader. Optimeringen av satsstorlekar syftar till att förbättra produktiviteten och arbetsflödet samt till att balansera lagringen och dess kostnader.

Utveckling av underhåll

Underhållsutveckling är en form av hållbarhet som, om den lyckas, möjliggör en övergång till heltäckande och förebyggande underhållshantering. Nyckeln till utvecklingsarbetet är att på ett praktiskt sätt beskriva både det nuvarande tillståndet och processerna för underhållet och den framtida viljan och ambitionen. Rätt KPI:er för underhåll säkerställer underhållets effektivitet och bidrar på så sätt till att förbättra produktiviteten i hela företage

Utveckling av säkerheten på arbetsplatsen

Som bäst ökar säkerheten på arbetsplatsen produktiviteten. Genom att förutse risker och faror kan olyckor och skador undvikas. På så sätt går de resurser som behövs för produktivt arbete inte åt till att utreda olyckor och hitta de ansvariga. Arbetsgivarna ansvarar inte bara för sina anställdas säkerhet och hälsa utan också för att bedöma, förebygga och utveckla hälso- och säkerhetsrisker. Därför bör säkerheten på arbetsplatsen vara en del av företagets dagliga verksamhet och ledningskultur.

Bästa metoder och moderna systemlösningar

Tillverkningsindustrin är en stark pelare i ekonomin och genomgår en omvandling i digitaliseringens tidevarv. Partierna blir allt mindre, kraven ökar och allt oftare läggs tjänster till produkten.

Traditionellt har industrins konkurrensfördelar varit kompetens, kvalitet och kostnadseffektivitet. I takt med att digitaliseringen sprider sig till industrin uppstår nya sätt att uppnå framgång. Det handlar bland annat om snabbhet, smidighet, användning av ny teknik och förmågan att hantera förändringar.

Vi erbjuder våra kunder bästa lösningar för att kombinera digitalisering och förvaltningsmodeller, mjukvarulösningar som underlättar vardagen och lösningar på affärsutmaningar.

Läs mer

Gema – system för insamling och kontroll av produktionsdata

Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utveckla produktionen enligt Lean-principerna. Med Gema engagerar och motiverar du produktionsoperatörer med i utvecklingen och den kontinuerliga förbättringen. Läs mer >>

iPES – system för produktionsplanering och produktionsstyrning

Ett modernt APS-system för produktionsplanering och optimering av leveranskedjan. iPES använder avancerad optimerings- och simuleringsteknik och möjliggör scenariobaserad what-if simulering. Läs mer >>

Andon – system för produktionshjälp och rapporterin

Ett komplett och lättanvänt system för att hantera hjälpförfrågningar i produktionen. Andon erbjuder en tydlig process för att hantera produktionsstörningar och hjälpförfrågningar och bidrar till att uppnå en högre leveranssäkerhet. Läs mer >>

Novi – system för underhållshantering

För modern förvaltning och utveckling av innovativt underhåll. Novi digitaliserar information om underhållshantering och utveckling och tillgodoser behoven i den dagliga underhållshanteringen. Läs mer >>

Simulering

Ett smidigt och enkelt sätt att utföra snabba experiment i den virtuella världen innan man implementerar till produktionen. Läs mer >>

Underhållstjänster av experter

Specialiserade underhållstjänster oberoende av system och bransch.

Erfarenheter av Lean från våra kunder:

Betset

Det slanka utvecklingsprojektet hjälpte Betset att förbättra produktionen och minska återvinningskostnaderna med mer än 50 %.

KGN Tool

Pinjas Lean-utbildning hjälpte KGN Tool att bli kvitt onödigt arbete och ökade den ömsesidiga interaktionen och transparensen.

Pintos

Pintos är en ledande finländsk leverantör av produkter för betongbyggande och tillverkar bland annat armeringsnät, lyftöglor, gjuttillbehör och fästelement på…

Junnikkala

Junnikkala är ett starkt exportinriktat träförädlingsföretag med en över 60-årig historia. För att möta den växande efterfrågan kommer österbottniska Junnikkala…