Metsä Fibre - världens modernaste sågverk

Samarbete mellan Pinja och den ledande tillverkaren av träbaserade bioprodukter, Metsä Fibre, resulterade i en gemensam arbetsmodell och standardiserade designprocesser för sågverken.

Vi beslutade oss för Pinjas PES-system bl.a. för att Pinja hade en ingående förståelse för produktionsplanering.

Juha Hirvasmaa, utvcklingschef i Metsä Fibre

Prognostiseringen av produktionen och försäljningsplaneringen var kortsiktig och reaktionen på föränderliga situationer långsam

Excel och kalkylatorn användes flitigt, och hanteringen av produktionsstyrningen vid respektive sågverk var i stor utsträckning beroende av kompetensen hos enskilda personer. Prognostiseringen av produktionen, och därmed även försäljningsplaneringen, var kortsiktig och reaktionen på föränderliga situationer långsam. Behovet av att förenhetliga verksamhetsmodellerna och verktygen var uppenbart.

Pinjas PES-system förenhetligade verksamhetsmodellerna för Metsä Fibres sågverk

Efter förundersökningar och utvärderingar valde man samarbetspartner.

– Vi beslutade oss för Pinjas PES-system bl.a. för att Pinja hade en ingående förståelse för produktionsplanering. Planeringsvyn i verktyget gjorde också intryck: den var den enda av kandidaterna som klarade av att bunta ihop stöden för produktionsprocessen till en slutprodukt i en tydlig vy, berättar Juha Hirvasmaa, som är utvecklingschef för Metsä Fibres sågverk.

– Vårt arbete underlättades i sin tur av att vår kund omsorgsfullt hade utrett sina behov i förväg. Så är inte alltid fallet, förklarar lösningsarkitekt Antti Halonen och kastar på så sätt ljus över utgångspunkterna för projektet ur Pinjas synvinkel.

Efter förvärvsbeslutet gick man igenom de olika systemens roller, definierade funktionerna och integrerade PES-systemet i Metsä Fibres ERP-system. Från kundens sida var slutanvändarna intensivt involverade redan under definitionsfasen.

– Transparensen och precisionen i planeringen har ökat enligt målsättningarna genom hela processen, från råvaran till slutprodukterna. Det går också betydligt smidigare att göra ändringar, säger Juha Hirvasmaa. Produktionen kan nu planeras noggrant på vecko-, månads- och kvartalsnivå framåt, och det totala försäljningsläget kan vid behov ses i realtid både enligt sågverk och träslag.

Metsä Fibre i ett nötskal

5 Sågverk

4 Massabruk

2,1 Mn m³ Sawn softwood per year

1 600+ Sågat barrved per år

3,1 Md Intäkter (2020)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

iPES by Pinja

En optimal produktionsplan bygger på information om försörjningskedjans status, kapacitet och material.

Simulering

Det går bra för företag som smidigt kan anpassa sig till förändringar.

Andra framgångsberättelser

Atria

PES-systemet automatiserar en stor del av de beräkningar som hänför sig till hanteringen av köttbalansen, och effekterna av att det…

Snellman – betydande kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsplanering

Effektiv produktionsplanering har hjälpt Snellman att minska lagret med frysta produkter med mer än 20 % och minska svinn på…

Sandvik mining and construction

Fabrikens produktionsplaner fördes in i Pinjas PES-system. PES-systemet sköter både den grövre volymplaneringen och finplaneringen. Uppföljningen av materialbrister görs också…

Patria Aerostructures

Patria Aerostructures valde Pinja som samarbetspartner för att företaget kunde erbjuda en helhetslösning både för digitaliseringen av produktionen och för…

Normet

Samarbetet med Pinja inleddes redan 2012, då Normet skulle byta ERP- produktionsstyrningssystem och samtidigt ville fundera på olika sätt att…

Want more information? Take contact