FM Timber

FM Timber Oy är en sågverkskoncern som grundades 1997 och tillverkar sågvaror av gran och furu. Företaget grundades av två skogsentreprenörer och har under åren vuxit till en starkt exportinriktad koncern med ett hundratal anställda. Cirka 70 procent av koncernens sågvaror går till världsmarknaden och koncernen hämtar sina råvaror från sågverkens närområden.

FM Timber har investerat i förstklassig produktionsteknik och behöver även modern automatik för informationshantering av sina processer. I den snabbt föränderliga sågverksbranschen krävs ett informationshanteringssystem som fungerar i realtid och är anpassningsbart. För det ändamålet valde FM Timber appen Timber by Pinja, som Pinja och FM Timber utvecklat kontinuerligt i nära samarbete.

Om samarbetet i korthet

Gemensamt utvecklingsarbete påbörjas

2014 startade FM Timber och Pinja ett gemensamt utvecklingsprojekt med appen Timber by Pinja. Målet var att ta fram ett verktyg för sågverks- och träförädlingsindustrin som möjliggör heltäckande, enkel och exakt verksamhetsstyrning från lagerhantering till ekonomistyrning.

Från insamling av basdata till automatiska rapporter

Under det gemensamma utvecklingsprojektet har man skapat ett system som inte bara samlar in nödvändig information om processen utan även tar fram rapporter som till exempel är färdiga att skickas till kunden som de är. Senast har man utvecklat bland annat hantering av timmergården, lagerrapportering efter produktlängd och produkt samt aggregerad rapportering av totala och sågade volymer.

Helhetssyn på processen förbättrar verksamheten

Timber by Pinja-appen visar numera en klar och tydlig bild av koncernens processer, och det har lyft verksamhetsledningen till en ny nivå. Tack vare automatiken får man exakt information om processerna i realtid och medarbetarnas kan använda sin tid till produktivt arbete istället för manuellt pappersarbete. Det finns redan riktlinjer för utökning av appens användningsområde, och i framtiden kommer den att omfatta även förädlingsprodukter.

Tack vare de senaste årens utvecklingsarbete har vi uppnått en ny nivå inom informationshanteringen i hela koncernen. Nu när jag så smått har lärt känna Pinjas själ, så ser jag stor potential för systemet även i framtiden.

Mikko Luikku, försäljningsdirektör, FM Timber

Adaptivt informationssystem som utvecklas med verksamheten

FM Timbers försäljningsdirektör Mikko Luikku har arbetat i sågverksindustrin sedan 1980-talet. Han minns tiden då mer avancerade system kom in på sågverken i mitten av 1990-talet. Sedan dess har allt mer komplexa processer utvecklats inom sågverksindustrin, processer som kräver att även informationssystemet anpassar sig till de nya kraven.

– Trävaror i sig är en väldigt enkel produkt, men processen omkring produkten är fruktansvärt komplicerad. Branschen är också mycket förändringsbenägen och verksamheten är under ständig förändring. Det är därför det krävs anpassningsförmåga av informationssystemet, säger Luikku.

Ur verksamhetens synvinkel är det alltid riskabelt att byta till ett nytt informationshanteringssystem, eftersom det handlar om stora förändringar. Eftersom FM Timber verkar i en ständigt föränderlig bransch ville man ha ett informationshanteringssystem där man kunde utveckla de befintliga funktionerna eller lägga till helt nya funktioner på ett flexibelt sätt vid eventuella förändringar.

– Pinjas plattform är lätt att utveckla och anpassa till våra behov. Därför behöver vi inte byta till ett nytt, dyrt system varje gång det sker en förändring i verksamheten. När det uppstår ett behov av förändring har programutvecklarna ett recept för att hantera det, säger Luikku.

Automatiska rapporter ger ekonomiska fördelar

Informationssystemen producerar mycket information, men för att dra verklig nytta av systemen måste man kunna utnyttja informationen på rätt sätt. Fokus för utvecklingen av Timber by Pinja-appen har på senare tid legat på automatisk rapportering, och det har gett goda resultat. Den största förtjänsten är att systemet ger en helhetsbild i realtid av affärsverksamheten i hela koncernen.

Rapporterna är lätta att förstå och ger en exakt bild av koncernens verksamhet, vilket gör att man kan fatta kommande beslut utifrån fakta. På några få år har vi kommit till ett läge där systemet ger även ekonomiska fördelar för FM Timber.

– Informationssystem är dyra, men de är nödvändiga för verksamheten. Dessutom är marginalerna oftast mycket små i sågverksbranschen. Därför är det viktigt att kunna dra nytta av informationssystemet, säger Luikku.

– Vi har kunnat införa det verksamhetssätt vi siktade på: systemet producerar rapporter i realtid i ett format som vi kan skicka direkt till kunderna och vi behöver inte ha folk som sitter och jobbar med dem manuellt.

God utvecklingspotential även för kommande år

Vid sidan av sågverksindustrin håller FM Timber på med att utveckla vidareförädlingen, och i framtiden planerar man att ta in även vidareförädlingsprodukter i Timber by Pinja-systemet. Man vill även utveckla systemets automatiska rapportfunktion för att göra den ännu effektivare. Det betyder till exempel att utforma rapporterna så att de uppfyller ledningens behov genom att skapa tydliga indikatorer för verksamheten på de olika produktionsställena.

– Timber by Pinja erbjuder framför allt flexibla möjligheter att införa olika funktioner. Bakom utvecklingspotentialen ligger massor av grundläggande arbete med systemet. Pinja har också viljan och resurserna att utveckla systemet på ett kundorienterat sätt. Eftersom alla företag fungerar på sitt eget sätt är det bra att den insamlade informationen kan användas och formas för att möta behoven i det egna företagets processer och verksamhet.

– Grundelementen är lätta att komma åt, till och med lättare än i många andra system. Jag tror att vi under åren kommer att få stora möjligheter att utveckla systemet ytterligare, säger Luikku.

FM Timber i ett nötskal

70 % av omsättningen är global export

1997 två skogsföretagare grundar ett sågverksföretag

FM i början av företagsnamnet är en förkortning av Forest Master, som berättar om grundarnas bakgrund

100 arbetstagare vid FM Timbers två sågverk

Kolla in tjänsterna i framgångsberättelse

Timber by Pinja

Med hjälp av de integrerade programmodulerna i Timber by Pinja blir hela verksamhetsstyrningen av såg- och träbearbetning smidig, exakt och modern.

Våra kunders erfarenheter

Eriwood – ökad effektivitet med Pinja

Den svenska trävarugrossisten Eriwood sökte ett pålitligt och långvarigt affärssystem för att säkerställa och öka sin konkurrenskraft. Företagets hela försäljningsprocess…

Prima Timber

Prima Timber, som är specialiserat på vidareförädling av sågade trävaror, använder Timber by Pinja-systemet och dess truckmodul i sin verksamhet.…

Vara Saeveski

Vara Saeveski OÜ är ett Estlandsbaserat företag som specialiserar sig på träbearbetning och produktion av sågat virke från barrträdsstockar. Sedan…

Ingarp Träskydd – resurser för att möta växande efterfrågan

Ingarp Träskydd är ett träskyddsföretag med fokus på behandling av träprodukter. I och med att företaget började använda Timber by…