Helen – Pionjären inom bioenergi automatiserar hållbarhetsrapporteringen med Pinjas lösning

Samarbetet mellan Helen och Pinja säkerställer att leverans- och produktionskedjan för biomassa tar ansvar för hållbar energiproduktion och att skyldigheterna i samband med myndighetsrapporteringen uppfylls

Transparens gentemot alla intressenter

Tillförlitligt fullgörande av offentliga myndigheters skyldigheter

Tydliga tidsbesparingar i rapportering och månadsskiftesarbete

Once är ett stort och centralt system för oss, vilket gör rapporteringen mer effektiv på många olika delområden. Hållbarhetsrapportens data kommer till exempel ganska direkt från Once, med liten ytterligare bearbetning.

Anna Häyrinen, Team Manager, Environment, Helen Oy

Utmaning och behov – Direktivet om förnybar energi (RED II/III) och hållbarhetsrapportering (CSRD) fastställer riktlinjer för att uppvisa hållbarhet

I och med att bioenergianläggningen i Nordsjö togs i drift (2022) fördubblades Helens användning av biobränslen år 2023. Anläggningens huvudsakliga bränsle är skogsflis, som är en biprodukt från skogsbruk. Bioenergianläggningens fjärrvärmekapacitet är cirka 260 MW. Totalt producerar Helen cirka 1500 GWh biomassabaserad energi per år vid sina anläggningar.

Hållbarhetskriterierna i direktivet om förnybar energi kräver att Helen påvisar ursprunget av det biobränsle som används i värmeverket och minskningen av växthusgasutsläppen. Verifieringen av ursprungsdata för biomassa och beräkningen av utsläpp i produktionskedjan sträcker sig till lastnivån och avverkningsplatsen. Om det inte går att uppvisa att ursprunget är hållbart eller om minskningen av växthusgasutsläpp i leveranskedjan är mindre än 70%, räknas inte biomassan som nollutsläpp. 

Kraven i direktivet om förnybar energi kräver därför en hel del datainsamling, hantering, verifiering och rapportering. Dessutom har RED II-direktivet en nyckelroll när det gäller att verifiera bränslets ursprung, vilket ytterligare stärks av RED III-direktivet. Värmeverket i Nordsjö tar emot nästan 10 000 lass med bränsle varje år, och varje lass måste kunna spåras. På grund av de stora volymerna skulle det vara nästan omöjligt, eller åtminstone mycket tidskrävande, att manuellt samla in och rapportera alla nödvändiga uppgifter på ett tillförlitligt sätt.

Helen gör redan nu hållbarhetsrapporter, men det nya direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD) och EU:s taxonomi, som definierar vilka av företagets verksamheter som räknas som hållbara, kommer att medföra en avsevärd ökning av datainsamling och rapportering. Det fanns därför ett tydligt behov av en lösning som underlättar det stora arbetet och säkerställer att datan är korrekt ur både CSRD:s och REDs synvinkel.

Utöver de rapporteringskrav som ställs av EU och nationella myndigheter, till exempel Energimyndigheten, producerar Helen rapporter internt samt för andra intressenter, till exempel Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Lösning och fördelar – Once by Pinja är det centrala system för Helens hållbarhetsrapportering

Helen använder Once by Pinja för att hantera leveranskedjan för bränsle vid sina bioenergianläggningar. Under årens lopp har Helen och Pinja utvecklat systemet för att möta Helens behov – ett betydande utvecklingsarbete har varit en lösning som stödjer hållbarhetsredovisningen.

Lösning för hållbarhetsrapportering hjälper Helen att

  • säkerställa hållbarheten för biomassa som används för värmeproduktion,
  • övervaka framstegen mot målet om koldioxidneutralitet,
  • uppfylla hållbarhetskriterierna i direktivet om förnybar energi RED
  • och att uppfylla kraven i företagens hållbarhetsrapporteringsdirektiv CSDR.

Att minska koldioxidutsläppen och visa att biomassa är hållbart är en viktig fråga för oss. Med Once är det nu möjligt att påvisa hållbarhet och beräkna produktionskedjans utsläpp.

Anna Häyrinen, Team Manager, Environment, Helen Oy

Once by Pinjas lösning för hållbarhetsrapportering:

  • Minskar avsevärt tiden Helen lägger på rapportering och frigör resurser för annat arbete, eftersom nödvändig information finns på ett ställe och rapporter kan produceras från systemet med minimal ansträngning.
  • Sparar tid i utsläppsberäkningar och gör det mer exakt; lösningen extraherar data, beräkningsverktyget beräknar CO2-balansen och upprättar en rapport som uppfyller myndigheternas krav. Med Once är det möjligt att beräkna och verifiera minskningen av verksamhetens utsläpp av växthusgaser under hela leveranskedjan.
  • Bevisa att biomassan är hållbar – Once kan på ett tillförlitligt sätt samla in och producera information om biomassans ursprung: det gör att du kan spåra ursprunget av de partier som levereras och de biprodukter som genereras under driften.
  • Säkerställer med hjälp av certifieringsrapportering, att biomassan är certifierad och ursprungskontrollerad.
  • Hjälper till att optimera bränsleinköp, handel med utsläppsrätter och stödjer långsiktig planering för anskaffningar.

Once – system för hantering av leveranskedjan

Helen i siffror – 2023

1826 M€ Omsättnin

786 Personal

ca 11 350 GWh/år Total el- och värmeproduktion

55% Koldioxidneutral energi

38% Direkt minskning av växthusgasutsläpp

Andra framgångsberättelser

Gasum

"För att lösa detta startade vi ett pilotprojekt med Pinja på en av våra anläggningar och fortsatte därefter mot en…

Oulun Energia

Systemet Once införs för att hantera sorteringsanläggningens materialflöde och rapportering

Oulun Energia

Once by Pinja, som motsvarar Oulun Energias behov, är till hjälp i hanteringen av information om alla inkommande och utgående…

Pori Energia

“We decided to replace the old system with Once by Pinja, since it seemed to be the best finished product…

Kotkamills

Once by Pinja allows efficient identification and weighing of chemical loads as well as sending them to the correct destination…

Kuopion Energia

“We have used the Once fuel information system provided by Pinja for almost 20 years and our contractors and partners…

Vill du ha mer information? Ta kontakt