Oulun Energia

Oulun Energias mål är att övergå till koldioxidneutral energiproduktion senast 2035. Pinjas system hjälper till med förändringen.

Kort om samarbetet

Enkelt att använda och skalbart system

Samarbetet med Pinja startade 2016, då man köpte underhållssystemet Novi by Pinja. Förvärvet hamnade i Novi eftersom det stödjer både den dagliga verksamheten och långsiktig planering. Dessutom är användbarheten bra.

Novi är en kritisk hörnsten i underhållet

Veolia använder systemet för att tillgodose mycket olikartade behov. Förutom dagliga jobbhantering och rapportering används systemet för att hantera underhållslager och inköpsorder samt arbetstillståndsprocesser.

Underhållets systematiska karaktär betonas ytterligare

Hela underhållet i framtiden ska kunna hanteras utifrån ett enda system och att underhållsrapporteringen sak utvecklas för att stödja den dagliga ledningen.

Tidigare var underhållssystemet i första hand ett verktyg för arbetsledningen, men den används nu av all personal.

Ari Pekka Juntunen, Underhållsingenjör, Oulun Energia

Betydelsen av förebyggande underhåll betonas i energiindustrin

Underhållsingenjör Ari Pekka Juntunen på Oulun Energia berättar att inköpet föregicks av en omfattande inventering av de befintliga systemen på marknaden. Huvudfokus låg på systemets användarvänlighet och möjligheten till mobil användning.

– Vårt gamla system stödde inte våra förändrade och växande underhållsbehov tillräckligt. Vi ville ha ett system som är enkelt att använda men som också kan integreras med andra befintliga system. Dessutom måste systemet kunna utvecklas i framtiden efter våra behov.

Idag används Novi för daglig ledning av underhållsarbetet, det vill säga arbetsorder, arbetsledning och hantering av förebyggande underhåll. Dessutom används de mångsidiga lagerhanteringsfunktionerna, som möjliggör noggrann inventering av produkter och material i realtid.

Oulun Energia har under årens lopp investerat kraftigt i utveckling av underhållet och särskilt i förebyggande underhåll. Om man inte har en systematisk och välorganiserad process för förebyggande underhåll ökar risken för maskin- och utrustningsfel märkbart och antalet reparationer ökar, enligt Juntunen. Det leder till att underhållet mest går ut på “brandsläckning”.

– I implementeringsprojektet för det nya systemet ägnade vi särskild uppmärksamhet åt systematisk och rationell hantering och klassificering av förebyggande underhåll. Tidigare var problemet att till exempel underhållsvägarna inte var genomtänkta och montörerna tvingades förflytta sig kors och tvärs över området. Systemet sparar arbetstid genom att arbetet planeras väl och noggrant.

Förebyggande underhåll är speciellt viktigt inom energisektorn där en stor del av arbetet består av regelbundet underhålls- och driftarbete, såsom vibrationsmätning, smörjning, filterbyte och olika slags inspektioner och provningar. Vid Oulun Energia har man sökt få flexibilitet bland annat genom att öronmärka en del av det förebyggande underhållet till enskilda montörer, som utför arbetet självständigt med hjälp av underhållssystemet.

Den stora utrustningsparken medför utmaningar

Basen för energiproduktionen är Oulun Energias egna kraftverk som har ett utrustningsregister med över 43 000 poster. För underhållet innebär den stora utrustningsparken att det är svårt att hantera helheten systematiskt och tydligt.

En konkret utmaning vid hanteringen av utrustningsparken upplevde man 2020, när Oulun Energia tog i drift i det nya biokraftverket i Laanila, som producerar el, fjärrvärme och processånga. Driftsättningen av den nya anläggningen medförde utmaningar för underhållet, eftersom planeringen av underhåll och förebyggande underhåll startade från noll.

Enligt Juntunen ville man göra arbetet vid den nya anläggningen så flexibelt och effektivt som möjligt redan från början. Till exempel fick alla typskyltar på kraftverkets utrustning en QR-kod. Koderna är ett ypperligt sätt att snabba upp identifieringen av utrustningsdelarna och registrera underhållsbehoven. Nyttan med QR-kodernas märks genom effektivare dagliga underhållsprocesser och bättre kommunikation mellan produktion och underhåll.

– Sammantaget var det ganska lätt för oss att sätta oss in i den nya anläggningen, för tack vare det noggranna grundarbetet hade systemet och arbetssätten finslipats för att stödja den nya anläggningens behov.

Enligt Juntunen har Novi tagits emot väl av underhållspersonalen och särskilt rapporteringsmöjligheterna har fått beröm. Tidigare var underhållssystemet i första hand ett verktyg för arbetsledningen, men den används nu av all personal. Nu kan man tillsammans följa visuellt hur lägesbilden utvecklas till exempel vid revisioner. Det är lättare att övervaka situationen när man vet hur arbetet har fortskridit, vilka arbetsorder som har lagts och vad som kommer härnäst.

I Sköldvik är hanteringen av entreprenörer också på en exceptionellt god nivå. På anläggningsområdet finns kontraktsleverantörer som utför dagliga arbetsuppgifter som VVS, ventilunderhåll och byggnadsställningar. I Veolias modell rapporterar leverantörerna arbetstimmar till Novi med hjälp av en plug-in för timregistrering, som möjliggör mer exakt rapportering av arbetskostnader och timgodkännande för fakturering av leverantörer.

Underhållets effektivitet mäts under revision

Ett kännetecken för energisektorn är att el- och värmeproduktionsenheterna måste vara funktionsdugliga hela tiden, särskilt under köldperioder när behovet är som störst. Enligt Juntunen sker det ett à två avbrott årligen per anläggning. Då sätts underhållets effektivitet och prestationsförmåga på prov. Vid korta stillestånd måste man kunna vidta alla på förhand planerade och överenskomna åtgärder.

Det kräver noggrann planering och förberedelse från organisationens sida. När en revision är avslutad börjar vi förbereda nästa så snart som möjligt.

– Vi börjar fylla på material och reservdelar nästan genast när den tidigare revisionen är klar. Processerna är långa och kräver goda förberedelser. Tempot ökar ju närmare man kommer.

Enligt Juntunen är Novi ett bra stöd för arbetet. Underhållsanvisningarna är tillgängliga i systemet, och den nya projekthanteringsfunktionen kommer att förbättra revisionsplaneringen ytterligare. Det är viktigt att ha en visuell helhetsbild av hur situationen utvecklas.

I framtiden kommer Oulun Energia att satsa ännu mer på konditionsövervakning. Med hjälp av automatisk konditionsövervakning kan olika variabler, såsom maskiners och utrustningars vibrationsvärden, temperaturer eller smörjmedelsanalyser övervakas noggrant och regelbundet. Avvikelser i datan ger viktig information om potentiella problem långt innan felet orsakar faktiska problem. Enligt Juntunen kan man med hjälp av konditionsövervakningen utföra underhållsarbetena i rätt tid och endast när maskinernas skick kräver det. Med hjälp av utrustningsdata kan deras kondition övervakas och underhållet planeras så att det orsakar så få produktionsavbrott som möjligt. Det gör verksamheten mer förutsägbar och stilleståndstider lättare att hantera.

Beröm för samarbetet

Juntunen berömmer Pinjas experter för det smidiga samarbetet. De gemensamma utvecklingsprojekten har lyckats väl och mindre förändringar har genomförts snabbt. Större utvecklingsidéer och -tankar har genomförts planenligt.

– Det har varit ett bra arbetssätt att modellera och sammanställa utvecklingsidéerna i ett visuellt format. Experterna har hjälpt till att ge idéerna en genomförbar form som varit lätt att ta vidare. Idéerna har schemalagts och framstegen följts upp vid regelbundna samarbetsmöten. För oss har det varit ett smidigt och produktivt sätt att samarbeta.

Våra tjänster

Novi by Pinja

Novi by Pinja är ett system för modern hantering och utveckling av förebyggande underhåll.

Once by Pinja

Bli av med Excel – kunskap och transparens för materialflödeshantering: Spara 30 % av kostnaderna för hantering av leveranskedjan.

Kunders upplevelser

Västra Nylands räddningsverk

Novi by Pinja maintenance system has brought efficiency, transparency, and support for asset lifecycle management to the Western Uusimaa Rescue…

Veolia

Veolia är ett av världens största miljöföretag och hjälper företag och offentliga förvaltningar att utnyttja sina resurser på bästa sätt.…

Vahterus

Vahterus har utvecklat tekniken för svetsade plattvärmeväxlare och är marknadsledande i världen. Den komplexa produktionen utvecklas med hjälp av Pinjas…

Helsingforsregionens miljötjänster (HSY)

Novi har hjälpt Helsingforsregionens miljötjänst att övergå från korrektivt underhåll till förebyggande underhåll