Veolia

Veolia är ett av världens största miljöföretag och hjälper företag och offentliga förvaltningar att utnyttja sina resurser på bästa sätt. Underhållet av kraftverket i Sköldvik i Borgå styrs och utvecklas med hjälp av underhållssystemet Novi by Pinja.

Kort om samarbetet

Enkelt att använda och skalbart system

Samarbetet med Pinja startade 2016, då man köpte underhållssystemet Novi by Pinja. Förvärvet hamnade i Novi eftersom det stödjer både den dagliga verksamheten och långsiktig planering. Dessutom är användbarheten bra.

Novi är en kritisk hörnsten i underhållet

Veolia använder systemet för att tillgodose mycket olikartade behov. Förutom dagliga jobbhantering och rapportering används systemet för att hantera underhållslager och inköpsorder samt arbetstillståndsprocesser.

Underhållets systematiska karaktär betonas ytterligare

Hela underhållet i framtiden ska kunna hanteras utifrån ett enda system och att underhållsrapporteringen sak utvecklas för att stödja den dagliga ledningen.

Pinja ger oss insikter och erfarenheter av vad Novi lämpar sig för och var det kan och bör användas. Partnerskapet ger mervärde till vår egen verksamhet.

Juha Kujala, Underhållschef, Veolia Services Finland

Användarvänlighet och skalbarhet grundläggande krav på systemet

Enligt underhållschef Juha Kujala bestämde sig Veolia för Novi eftersom systemet stödjer både den dagliga driften och långsiktig planering. Dessutom har systemet god tillgänglighet

Vårt primära mål är effektivt och lönsamt underhåll. Vi säkerställer och tryggar driftsäkerheten i anläggningen och rapporterar och använder data som samlas in från fältet för att utveckla verksamheten. Systemet måste kunna anpassas för att stödja dessa mål, sammanfattar Kujala.

Utöver Veolias egen personal utförs underhållet av ett antal tjänsteleverantörer i olika roller. Med så många människor inblandade är det viktigt att ha ett lättanvänt och flexibelt system. All underhållspersonal ska utan svårighet kunna använda systemet som stöd i sitt dagliga arbete. 

Enligt Kujala ligger Novis styrka i systemets flexibilitet och skalbarhet för olika behov.

Novi bygger på underhållsprocesser och deras implementering. Det är utformat för att stödja och underlätta dagliga aktiviteter, inte för att orsaka merarbete eller fler uppgifter. 

Novi är en kritisk hörnsten i underhållet

Veolia använder systemet för att tillgodose mycket olikartade behov. Förutom dagliga jobbhantering och rapportering används systemet för att hantera underhållslager och inköpsorder samt arbetstillståndsprocesser.

All information om underhållsmaterial hanteras och uppdateras i Novi. Vid ett utrustningsfel kan medarbetaren se direkt i utrustningsinformationen vilken reservdel som behövs, om den finns i lager, var den finns eller till och med hur den ser ut. Kostnaderna för reservdelar och orubricerade inköp allokeras till underhållsarbeten. Dessa i kombination med timjobbrapportering möjliggör rapportering av de totala underhållskostnaderna. Rapporteringen görs och utvecklas med Power BI. 

Dialogen mellan underhåll och produktion underlättas med Novi Driftdagbok. I driftdagboken registreras dagliga driftshändelser på anläggningen och med hjälp av journalen kan produktionspersonalen rapportera eventuella fel eller anmärkningar till underhållsavdelningen. Enligt Kujala har driftdagboken fått ett varmt mottagande, särskilt bland operatörerna, för vilka effektivare kommunikation innebär snabbare och mer transparenta svar på underhålls- eller störningssituationer. Driftdagboken har särskilt stor betydelse inom energiindustrin, där dokumentationen av dagliga drifthändelser spelar stor roll. 

Det finns också ett tillståndsövervakningssystem på plats som upprätthåller underhålls- och inspektionsvägar för både operatörer och underhåll. Ett separat konditionsövervakningssystem är integrerat i Novi.

I Sköldvik är hanteringen av entreprenörer också på en exceptionellt god nivå. På anläggningsområdet finns kontraktsleverantörer som utför dagliga arbetsuppgifter som VVS, ventilunderhåll och byggnadsställningar. I Veolias modell rapporterar leverantörerna arbetstimmar till Novi med hjälp av en plug-in för timregistrering, som möjliggör mer exakt rapportering av arbetskostnader och timgodkännande för fakturering av leverantörer.

Inom energisektorn är oavbruten produktion ett måste

Enligt Kujala behövs det indikatorer, dvs. KPI:er, som är lämpliga för organisationen för att mäta och utveckla ett effektivt och målriktat underhåll. Inom energibranschen är tillgänglighet och oavbruten produktion speciellt viktiga mål. Måluppnåelsen styrs i huvudsak av ekonomin, det vill säga hur mycket man vill investera i underhåll och utveckling av hela organisationen.

Kulminationspunkten i framtiden blir enligt Kujala betoningen på underhållets roll och verksamhetens planmässighet.

Oavsett om det handlar om årligt underhåll eller mer generellt om all underhållsverksamhet. Oavsett om åtgärderna gäller korrigerande underhåll eller förebyggande underhåll tror jag att planering kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

Strävan efter mer systematisk och strategisk verksamhet ställer krav på systemet och det måste i framtiden kunna stödja mer mångfasetterade behov.

Veolia har satt upp som mål att hela underhållet i framtiden ska kunna hanteras utifrån ett enda system och att underhållsrapporteringen sak utvecklas för att stödja den dagliga ledningen. Till exempel ska kostnaderna kunna föras över på arbetet redan på planeringsstadiet.

– Arbeten som planeras ska synas tydligt i systemet och tillsammans med produktionen beslutar man hur och när arbetet ska utföras. Målet är att allt arbete som ska utföras i framtiden ska allokeras i pengar för de objekt där arbetet utförts.

Systemet ska också kunna uppskatta hur mycket tid som lagts ner på arbetet, så att nivån och genomförandet av arbetet kan övervakas och mätas, samt hur mycket underhållsorganisationen kommer att belastas med till exempel årliga underhållsarbeten. En förutsättning för framgång är att man kan förutsäga och förutse framtiden.

Enligt Kujala är en kompetent och professionell partner till god hjälp. En öppen dialog mellan kunden och tjänsteleverantören säkerställer en gemensam syn.

Pinja ger oss insikter och erfarenheter av vad Novi lämpar sig för och var det kan och bör användas. Partnerskapet ger mervärde till vår egen verksamhet och jag tror att våra synpunkter och erfarenheter av användningssättet och behoven av systemet är ovärderliga för Pinja. 

Kunders upplevelser

Valmet – en global ögonblicksbild av underhåll i USA och världen

Valmet North American Roll Services sju enheter införde underhållssystemet Novi by Pinja. Novi överträffade alla förväntningar.

Fazer Makeiset

Fazer Konfektyrs fabrik i Villmanstrand uppdaterade sitt underhållssystem med Novi av Pinja – nu kan montörerna sköta sitt jobb med…